Logo
Print this page

Podłącz się do sieci kanalizacyjnej na specjalnych warunkach

Spółka Aquanet zachęca osoby indywidualne do podłączeń do sieci kanalizacyjnej na specjalnych warunkach, tj. w cenie 1950 zł brutto. 


Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, których posesja:
- jest położona przy ulicy, w której istnieje sieć kanalizacyjna
- jest zabudowana i zamieszkana
- nie posiada wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego do studzienki

Obowiązek podłączenia się do kanalizacji sanitarnej wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Cena za realizację podłączenia obejmuje kompleksowe podłączenie do sieci kanalizacyjnej, tj. uzyskanie warunków przyłączenia, wykonanie projektu, uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień, budowę podłączenia łącznie z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz niezbędnym zagęszczeniem terenu nieruchomości, odbiór techniczny oraz inwentaryzację geodezyjną.

Usługa dotyczy budowy podłączenia do sieci kanalizacyjnej o długości maksymalnie 30 mb, w tym przyłącza kanalizacyjnego zakończonego studnią rewizyjną o średnicy 425 mm (1 szt.) oraz odcinka instalacji od studni rewizyjnej do istniejącej instalacji wewnętrznej. 

Cena 1950 zł może ulec zmianie w następujących przypadkach:
- jeżeli wykonanie odcinka instalacji od studni na przyłączu kanalizacyjnym do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości będzie wymagało montażu dodatkowych studni kanalizacyjnych, koszt montażu studni wynosi 800,00 zł brutto za każdą kolejną studnię
- jeżeli całkowita długość podłączenia okaże się dłuższa niż 30 mb, w takim przypadku cena za wykonanie podłączenia zostanie powiększona o 50,00 zł brutto za każdy kolejny pełny metr bieżący powyżej 30 mb.

Cena nie obejmuje:
- doprowadzenia terenu działki do stanu zastanego poprzez odtworzenie nasadzeń i trwałej zabudowy w miejscu przebiegu całej trasy podłączenia,
- likwidacji szamba,
- zapewnienia przenośnego punktu sanitarnego na czas realizacji zlecenia.

Aby zgłosić chęć podłączenia na preferencyjnych warunkach, należy do 31 października 2019 r. złożyć wypełniony wniosek w dowolnym Punkcie Obsługi Kliena AQUANET lub wysłać wiadomością e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (wniosek dostępny w POK AQUANET oraz na stronie internetowej: www.aquanet.pl).

Złożone wnioski zostaną zweryfikowane przez pracowników Aquanet pod kątem kryteriów udziału w Programie. Po zakończeniu weryfikacji, wnioskodawcy otrzymają informację o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku. 

Dodatkowe kryteria udziału w Programie:
- możliwość wykonania grawitacyjnego przyłącza kanalizacyjnego
- zgoda gestora działki drogowej na prowadzenie prac w obrębie działki drogowej i budowę podłączenia
- maksymalna całkowita długość podłączenia do 50 m. 

W sytuacji braku możliwości wykonania grawitacyjnego podłączenia do sieci, Aquanet przedstawi alternatywne rozwiązanie, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami wykonania usługi podłączenia. 

Planowany termin realizacji podłączeń do sieci - do końca 2021 r.
Last modified onMonday, 09 September 2019 09:27
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności