TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Zarządzenie w sprawie zasad korzystania z logotypu Gminy Suchy LasZarządzenie nr 136/2011

Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17.11.2011 r.

w sprawie zasad korzystania z logotypu Gminy Suchy Las.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 7. ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 póz. 1591 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

§1

 1. Zalecam stosowanie w promocji Gminy Suchy Las logotypu, zamieszczonego w załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia.
 2. Logotyp Gminy Suchy Las, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej logotypem, nie zastępuje, a uzupełnia symbole Gminy tj. herb, flagę i pieczęć uchwalone przez Radę Gminy Suchy Las uchwałami nr: XII/122/99, XII/123/99 oraz XII/122/99 z dnia 20 czerwca 1999r.

§2

Określa się następujące zasady korzystania z logotypu Gminy Suchy Las:

 

 1. Zezwolenia na publiczne wykorzystanie logotypu Gminy Suchy Las (zwanego dalej „zezwoleniem” )  udziela Wójt Gminy na wniosek zainteresowanego.
 2. O wydanie zezwolenia może wystąpić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać sposób wykorzystania logotypu z polami jego eksploatacji.
 4. Zezwolenie na wykorzystanie logotypu udzielane jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem  pkt. 6.
 5. Zezwolenie udzielane jest na wykorzystanie logotypu do celów niekomercyjnych lub komercyjnych, o ile wykorzystanie logotypu w sposób oczywisty przyczynia się do promocji Gminy Suchy Las.
 6. W przypadku wykorzystywania logotypu dla celów komercyjnych, w odrębnym porozumieniu lub umowie cywilnoprawnej, Wójt może ustalić obowiązek wniesienia odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny.
 7. Zezwolenie udzielane jest wyłącznie wnioskodawcy i nie może być przekazane osobom trzecim.
 8. Do zezwolenia dołącza się wzór logotypu, przyjęty niniejszym zarządzeniem.
 9. Korzystanie z logotypu wymaga ściśle zachowania wzoru logotypu i nie może naruszać autorskich praw osobistych jego twórcy.
 10. Wójt może cofnąć zezwolenie w trybie natychmiastowym, jeżeli podmiot korzystający z logotypu używa go niezgodnie z warunkami zezwolenia.
 11. Zawarcie przez Gminę Suchy Las umowy z organizacją pozarządową, w oparciu o postanowienia uchwały nr XLV/416/10  Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie współdziałania Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji Gminy,  jest równoznaczne z udzieleniem przez Wójta  zezwolenia na korzystanie z logotypu Gminy.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi Promocji Gminy.

 

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Last modified onFriday, 17 May 2013 13:52
More in this category:« TVWiadomości GOAP »
back to top

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

niedziela, 19 stycznia 2020 roku
 
 
 
 
 • YouTube

 • Newsletter

  Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
  Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
 • FB

   

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności