TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Elementy strony (95)

Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las


Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu – jako lider projektu i Gmina Suchy Las – jako partner pozyskali środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę ścieżki rowerowej na odcinku 1.670 m z Biedruska do Radojewa. Celem projektu była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pojazdów poruszających się drogą powiatową. Inwestycja ma również pełnić funkcję integrującą transport rowerowy z publicznym.

Całkowita wartość Projektu dla gminy Suchy Las, to 1.611 300,00 zł, natomiast kwota dofinansowania, to 1.369 605,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCERead more...

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację sali gimnastycznej w miejscowości Biedrusko, gmina Suchy Las
Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na termomodernizację budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedrusku. Wniosek został złożony w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu to 627 771,06 zł., natomiast kwota dofinansowania to 120 169,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Read more...

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę boiska do siatkówki w Biedrusku, gmina Suchy Las
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leader Suchy Las”, Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę boiska do siatkówki w Biedrusku, przy ul. Zjednoczenia.  Jest to jedno z trzech boisk, oprócz boiska do koszykówki i piłki nożnej oraz tenisa, powstałych z inicjatywy lokalnej społeczności. Boiska są ogólnodostępne, dla wszystkich grup wiekowych, zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.

Całkowita wartość projektu to 91 020,00 zł., natomiast kwota dofinansowania to 53 052,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.Read more...

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zielątkowo, Gmina Suchy Las
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w Zielątkowie.  Wniosek został złożony w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Umowę zawarto 18.04.2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Suchy Las.

Całkowita wartość Projektu wynosi 383 370,55 zł., natomiast kwota dofinansowania to 249 346,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Read more...

Album promujący walory gminy Suchy Las


logotypy_album
Spotkanie prezentujące „Album promujący walory gminy Suchy Las”  było uwieńczeniem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu z zakresu małych projektów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W trakcie spotkania odbyła się prelekcja Ryszarda Chruszczewskiego, historyka, a jednocześnie autora tekstu do publikacji. Wykład dotyczył tematu: „Patriotyzm XIX i XX w. Wielkopolan fundamentem działań na terenie gminy Suchy Las”.

Program środowego popołudnia zawierał również obok wystąpienia Wójta Grzegorza Wojtery, emisję filmu o minionych wydarzeniach w gminie Suchy Las. Głównym punktem był wykład p. Chruszczewskiego, który  przybliżył gościom życiorysy lokalnych patriotów, działających pod wpływem wielkopolskich organiczników. Zwieńczeniem spotkania był  występ Zespołu Pieśni i Tańca „Chludowianie”, który wprowadził zgromadzonych w świąteczny nastrój. Na koniec z rąk "Chludowian" wszyscy goście otrzymali „Album promujący walory gminy Suchy Las”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Referat Promocji Gminy Suchy Las  poprzez Lokalną Grupę Działania LEADER Suchy Las. 57,4 % wszelkich kosztów wydania publikacji wraz ze spotkaniem prezentującym Album zostało pokryte ze środków unijnych.Read more...

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu RYGA w miejscowości Suchy Las
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 
Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Bogusławskiego i Alejowej w Suchym Lesie. Wniosek został złożony w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Umowę zawarto 15.11.2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Suchy Las.

Całkowita wartość Projektu wynosi 200 620,70 zł., natomiast kwota dofinansowania to 130 485,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Read more...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości ZielątkowoProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zielątkowo. Umowę zawarto 30.05.2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Suchy Las.

Całkowita wartość Projektu wynosi 27 851,10 zł. natomiast kwota dofinansowania to 15 980,13 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Read more...

Nasze przedszkole
Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów w przedszkolach (Golęczewo i Biedrusko) w tym: wynagrodzenie nauczycieli i pomocy nauczyciela, organizację zajęć dodatkowych, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych, zakup tablic multimedialnych.

Umowa została podpisana z Instytucją Pośredniczącą, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Całkowita wartość projektu to 274 171,86 zł., kwota dofinansowania to 233 046,08 zł.Read more...

Indywidualizacja w klasach I-III SP drogą do sukcesu w Gminie Suchy Las


W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Suchy Las otrzymała dofinansowanie na realizację projektu systemowego  pn. „Indywidualizacja w klasach I-III SP drogą do sukcesu w Gminie Suchy Las” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Chludowie, Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Biedrusku, Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie zrealizowały łącznie 2730 godzin zajęć pozalekcyjnych:

Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie:
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych:
* zajęcia sportowe
* zajęcia teatralno-recytatorskie
* zajęcia taneczne
* zajęcia instrumentalne
* zajęcia wokalne
* zajęcia modelarskie
* zajęcia przyrodniczo-ekologiczne
* zajęcia matematyczne

Szkoła Podstawowa w Chludowie (także filia w Golęczewie):
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych:
* zajęcia sportowe
* zajęcia teatralne
* zajęcia matematyczno-plastyczne

Szkoła Podstawowa w Biedrusku:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych:
* zajęcia matematyczne
* zajęcia plastyczne
* zajęcia teatralne
* zajęcia muzyczneRead more...

Opracowanie i wdrożenie programu pomocy edukacyjnej
W dniu 3.03.2011 r. Gmina Suchy Las podpisała umowę na realizację projektu p.n. „Opracowanie i wdrożenie programu pomocy edukacyjnej w zakresie różnorodnych dysfunkcji oraz programu rozwijającego zdolności uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Suchy Las” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

Projekt obejmuje 3 szkoły podstawowe na terenie Gminy Suchy Las: Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Chludowie, Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Biedrusku, Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie. W ramach projektu będą prowadzone następujące bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III:

I. Szkoła Podstawowa w Chludowie:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych:
• Kółko matematyczne
• Kółko przyrodnicze
7. Zajęcia rozwijające – sportowe.
8. Zajęcia rozwijające – teatralne.

II. Szkoła Podstawowa w Biedrusku:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych:
• Kółko matematyczne
• Kółko przyrodnicze.

III. Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie:
1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
3. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych:
• Kółko matematyczne
• Kółko przyrodnicze
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku muzycznym oraz zajęcia taneczne.
7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku plastycznym.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy. Dofinansowanie ze środków EFS wynosi 175 700,00 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego gminy.


Read more...
Subscribe to this RSS feed

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

niedziela, 20 października 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności