Logo
Wydrukuj tę stronę

Regulamin Dni Gminy Suchy Las 2018

Już 16 czerwca wielkie święto Gminy Suchy Las! Przypominamy, że każdy uczestnik imprezy masowej musi zastosować się do niniejszego regulaminu:


REGULAMIN  IMPREZY MASOWEJ

Miejsce imprezy: Suchy Las, teren przed Halą Sportowo- Widowiskową, w kwadracie ulic: Obornicka, Młodzieżowa, Szkolna, Poziomkowa oddzielony płotkami metalowymi i taśmą zabezpieczającą.

Termin: 16 czerwca 2018 r.

Czas trwania: godz. 17.00 – 24.00

Organizator: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.
 2. Osoby obecne na imprezie obowiązane są zachowywać w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Wstęp na teren imprezy jest wolny.
 4. Zabrania się:
 5. wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, opakowań szklanych, noży, kijów baseballowych,
 6. wstępu i uczestniczenia w imprezie osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 7. zachowania się w sposób niekulturalny, obraźliwy dla pozostałych uczestników imprezy,
 8. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi toaletami,
 9. niszczenia i dewastacji mienia znajdującego się na terenie imprezy,
 10. wprowadzania zwierząt na teren imprezy,
 11. wchodzenia na obszar przed sceną ograniczony metalowymi barierkami,
 12. tarasowania i zastawiania dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i wszelkich urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej,
 13. wnoszenia i posiadania podczas imprezy profesjonalnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 14. Osoby uczestniczące w imprezie są obowiązane podporządkować się poleceniom służby porządkowej, funkcjonariuszy Policji i Straży Gminnej, umożliwić wymienionym służbom wylegitymowanie w celu ustalenia tożsamości oraz przegląd zawartości bagażu lub odzieży w celu stwierdzenia, czy nie są wnoszone na imprezę przedmioty, o których mowa pn. 3a regulaminu.
 15. Osoby uczestniczące w imprezie, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy zostaną nie wpuszczone lub usunięte z terenu imprezy, a w przypadku stawiania oporu przekazane zostaną Policji.
 16. Osoby uczestniczące w imprezie są obowiązane niezwłocznie powiadomić służbę porządkową, funkcjonariuszy Policji lub Straż Gminną o zauważonych zagrożeniach życia i zdrowia ludzkiego, zagrożeniach mienia, pożarze i innych niebezpiecznych sytuacjach.
 17. Na terenie imprezy masowej znajduje się specjalnie oznakowany punkt pomocy medycznej.
 18. Organizator ostrzega przed niebezpieczeństwem uszkodzenia słuchu w przypadku przebywania w pobliżu sceny.
 19. Organizator imprezy nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez uczestników imprezy.
 20. Regulamin imprezy będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie w dwóch miejscach na terenie imprezy masowej oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy i Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las.
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności