Logo
Wydrukuj tę stronę

Podział gminy Suchy Las na obwody głosowania

UCHWAŁA NR XXVIII/264/12
RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie podziału gminy Suchy Las na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), oraz art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Suchy Las, Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Suchy Las na stałe obwody głosowania.

§ 2.

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności