Logo
Wydrukuj tę stronę

Regulamin świetlic

                                                                                    Załącznik do uchwały nr XXXVII/365/13

 Rady Gminy Suchy Las

                                                                                                        z dnia 15 lipca 2013 r.

 

                                   REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Suchy Las i obowiązuje wszystkich na równych prawach.

 1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.      Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej.
  1. Cele działania świetlicy wiejskiej:

  a)      rozwój działalności kulturalnej, adresowanej do poszczególnych grup wiekowych lokalnej społeczności,

  b)      miejsce organizacji zebrań, spotkań i uroczystości dla mieszkańców miejscowości,

  c)      organizacja wesel, imprez okolicznościowych dla mieszkańców i osób
  nie będących mieszkańcami gminy Suchy Las,

  d)     miejsce stałej współpracy z radami sołeckimi, zarządami osiedli oraz organizacjami i środowiskami lokalnymi danej miejscowości,

  e)      promocja miejscowości i gminy.

  1. Administratorem świetlicy wiejskiej (zwanej dalej „obiektem”) jest gmina Suchy Las (zwana dalej Gminą).
  2. Finansowanie działalności świetlic wiejskich odbywa się z budżetu Gminy, przy czym koszty te obejmują w szczególności:

  a)      koszty organizacji zebrań wiejskich, spotkań rady sołeckiej,

  b)      zakup wyposażenia,

  c)      bieżącą eksploatację i opłaty za media,

  d)     inne wydatki związane z działalnością obiektu.

  1. Ze świetlicy wiejskiej korzystać mogą mieszkańcy miejscowości oraz inne osoby, zwane dalej Najemcą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z opiekunem obiektu i uiszczeniu opłaty.
 1. OBOWIĄZKI OPIEKUNA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
 1. Opiekunem świetlicy wiejskiej jest osoba wyznaczona przez gminę Suchy Las.
 2. Obowiązki i zakres odpowiedzialności opiekuna obiektu wynikają z umowy zawartej pomiędzy opiekunem, a Gminą.
 3. Opiekun obiektu ma obowiązek przygotowywać pomieszczenia świetlicy wiejskiej dla uczestników zajęć (ogrzewanie, sprzątanie, dbałość o porządek i bezpieczeństwo).
 4. Opiekun obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie świetlicy wiejskiej.

 III.            ZASADY WYNAJMOWANIA ŚWIETLIC WIEJSKICH I ICH WYPOSAŻENIA

 

 1. Wynajem świetlicy wiejskiej odbywa się odpłatnie.
 2. Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Suchy Las w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Suchy Las.
 3. Przy rezerwacji sali przed terminem zaplanowanej imprezy, Najemca obowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości określonej w Zarządzeniu Wójta Gminy Suchy Las
  w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Suchy Las.
 4. Sposób korzystania przez Najemcę ze świetlicy wiejskiej nie może naruszać zasad współżycia społecznego, porządku publicznego oraz dobrych obyczajów.
 5. Najemca może korzystać tylko z urządzeń grzewczych będących na wyposażeniu obiektu.
 6. Najemcy nie wolno w trakcie imprezy wnosić na teren obiektu butli z gazem płynnym propan-butan (LPG), piecyków elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych oraz używać otwartego ognia.
 7. Przy rezerwacji sali Najemca wskazuje cel korzystania z pomieszczeń, a w przypadku zmiany charakteru ich wykorzystania Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty  odpowiadającej charakterowi imprezy.  Opiekun świetlicy wiejskiej w protokole określa charakter imprezy oraz wskazuje wysokość opłaty zgodnie z tabelą cen i opłat.
 8. W momencie przekazania Najemcy kluczy do świetlicy wiejskiej, opiekun obiektu pobiera kaucję tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynajmującego z tytułu zniszczeń w pomieszczeniach lub jej wyposażeniu.
 9. Wysokość kaucji określa Wójt w Zarządzeniu określonym w ust.2.
 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej lub ich wyposażenia, opiekun obiektu dokumentuje uszkodzenia i wpłacona kaucja  zaliczona jest na poczet kosztów naprawy stwierdzonych i udokumentowanych zniszczeń w wysokości dwukrotnej ceny obliczonej na podstawie faktury zakupu (dot. urządzeń, akcesoriów kuchennych itp.). W przypadku stwierdzenia zniszczeń przekraczających wysokości kaucji, Gmina dochodzić będzie odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 11. Najemca zobowiązuje się zwrócić pomieszczenia świetlicy wiejskiej w stanie nie pogorszonym wraz z kompletem wyposażenia.
 12. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej lub ich wyposażeniu, Gmina udokumentuje uszkodzenia i obciąży powstałymi kosztami Najemcę.
 13. Najemca oświadcza, iż pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzeń, o których mowa w pkt. 12, w terminie wyznaczonym przez Gminę.
 14. W razie korzystania ze świetlicy wiejskiej przez Najemcę niewłaściwie: zakłócania ciszy nocnej,  naruszania porządku publicznego lub stwarzania ryzyka zniszczeń mienia w czasie trwania imprezy, opiekun obiektu ma prawo przerwać odbywającą się imprezę i nakazać opuszczenie pomieszczeń z natychmiastowym przekazaniem obiektu Gminie.

 

 1. ZASADYDOKONYWANIA OPŁAT ZA WYNAJEM ŚWIETLICY                   

 

 1. Należność z tytułu opłaty za wynajem świetlicy oraz z tytułu zadatku należy wpłacić gotówką – bezpośrednio u opiekuna obiektu, albo na konto Gminy.
 2. Należność z tytułu kaucji należy wpłacić gotówką – bezpośrednio u opiekuna obiektu.
 3. Opiekun obiektu wyda pomieszczenie Najemcy na podstawie dowodu wpłaty.
 4. Jeżeli Najemca zainteresowany jest otrzymaniem faktury VAT za wynajem, najpóźniej w dniu dokonania opłaty za wynajem świetlicy winien dostarczyć dane do wystawienia faktury, dzwoniąc pod numer telefonu: 061 8926 258, lub wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Ostatnio zmienianyśroda, 12 marzec 2014 16:00
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności