TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Elementy strony (89)

Przebudowa budynku dworca kolejowego w Golęczewie, gmina Suchy Las4 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Wójt gminy Suchy Las podpisał umowę dofinansowania dla operacji: typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Przebudowa budynku dworca kolejowego w Golęczewie, gmina Suchy Las”.

Głównym założeniem i celem rewitalizacji obiektu jest przywrócenie jego funkcji użytkowej, poprzez przebudowę z zachowaniem pierwotnego charakteru architektonicznego oraz zabezpieczenie istniejącej substancji zabytkowej przed niekorzystnym wpływem środowiska. Zmodernizowany dworzec będzie służył obsłudze podróżnych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. W miejscu tym zostanie zlokalizowany również punkt przyjęć policjanta dzielnicowego.

Przebudowa budynku dworca łączy się z innymi inwestycjami realizowanymi na tym samym terenie: budową węzłów przesiadkowych w Chludowie i Golęczewie oraz prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. modernizacją linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła.

Planowane całkowite koszty operacji, to 672 004,06 zł., kwota dofinansowania, to 427 596,00 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

 

Czytaj dalej...

Teren aktywnej edukacji i sportuProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Lokalna Grupa Działania  „Kraina Trzech Rzek”

 

W grudniu 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim, Wójt gminy Suchy Las podpisał umowę o dofinansowanie budowy toru rowerowego typu PUMPTRACK przy ulicy Bogusławskiego w Suchym Lesie. Operacja została realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji inwestycji powstały dwa tory rowerowe o nawierzchni asfaltowej, jeden dla młodzieży  - FLOW TRACK z licznymi wzniesieniami i drugi dla najmłodszych – MINI PUMP z niewielkimi garbami.

Oprócz torów wybudowano również plac do wypoczynku (ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery, tablica informacyjna), 10 miejsc postojowych, instalację oświetlenia terenu oraz instalację monitoringu.

Koszty kwalifikowalne ogółem, to 699 246,41 zł., natomiast kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, to  444 930,00 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020
Czytaj dalej...

Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las


Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

 

11 października 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektu gminy Suchy Las w ramach Działania 5.2 „Transport kolejowy”, Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej”.

Głównym założeniem i celem rewitalizacji projektu jest przywrócenie funkcji użytkowej obiektu poprzez jego kompleksową modernizację z zachowaniem pierwotnego charakteru architektonicznego i zabezpieczenie istniejącej substancji zabytkowej przed dalszą degradacją.

Budynek będzie przeznaczony do obsługi podróżnych, będzie dysponował ogólnodostępną biblioteką/czytelnią i pomieszczeniami dla Straży Gminnej.

Planowana całkowita wartość projektu, to 3 117 368,00 zł., natomiast kwota dofinansowania, to 369 845,29 zł.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCE
Czytaj dalej...

Poprawa dostępności transportu poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo – Biedrusko w gminie Suchy Las II etap


Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

W lipcu 2017 r. pomiędzy Gminą Suchy Las, reprezentowaną przez Wójta Gminy, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Radojewo – Biedrusko II etap.

W ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka rowerowa z 1 zatoką autobusową, wiata rowerowa z miejscami parkingowymi dla rowerów i zamontowanych zostanie 6 lamp hybrydowych solarnych.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zwiększenie liczby korzystających z rowerów w codziennych dojazdach, co ma swoje przełożenie na zmniejszenie emisji pochodzącej ze zmechanizowanych środków transportu, co z kolei prowadzi do zmniejszenia antropopresji, spadku poziomu hałasu i wzrostu jakości życia mieszkańców. Projekt umożliwi także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, zmniejszenie wykorzystania samochodów oraz redukcję konsumpcji energii.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 252 295,71 zł., natomiast kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, to  1 882 746,16 zł.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCE


 


Czytaj dalej...

Realizacja węzła przesiadkowego w Chludowie i Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań – Piła


                                                                                                                                                       Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

W lipcu 2017 r. pomiędzy Gminą Suchy Las, reprezentowaną przez Wójta Gminy, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa została podpisana umowa o dofinansowanie budowy węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz  budowy ścieżki rowerowej. Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, poprawę stanu środowiska i wydajności kosztowej transportu, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, zmniejszenie wykorzystania samochodów oraz redukcję konsumpcji energii.

W ramach przedsięwzięcia powstaną dwa węzły przesiadkowe w Chludowie i Golęczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi typu P&R i B&R z miejscami postojowymi oraz K&R, trasy dojazdowe autobusu, ścieżki rowerowe, oświetlenie drogowe, elementy inteligentnego systemu zarządzania ruchem oraz biletomaty i monitoring). Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las, jako Partner w projekcie zakupi 2 autobusy.
 
Całkowita wartość Projektu wynosi 8 164 924,60 zł., natomiast kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, to  6 607 835,91 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCECzytaj dalej...

Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne


                                                                                                                                                           Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

We wrześniu 2017 r. pomiędzy Gminą Suchy Las, reprezentowaną przez Wójta Gminy, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa została podpisana umowa o dofinansowanie projektu dotyczącego wykonania adaptacji wraz z niezbędną rozbudową historycznego budynku na rzecz stworzenia ośrodka na cele społeczno-kulturalne.

Realizacja projektu przyczyni się do zachowania cennych dóbr materialnych - architektonicznych właściwych dla regionu, które stanowią ważny potencjał rozwojowy obszaru Gminy i całego obszaru funkcjonalnego Poznania. Projekt obejmuje rozwiązania zmierzające do poprawy stanu technicznego budynku, tak aby mógł on na powrót aktywnie funkcjonować w społecznej tkance. Dodatkowo uwzględnia aspekty dbałości o środowisko poprzez planowane zastosowanie OZE. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, roboty rozbiórkowe i remontowe, roboty wykończeniowe, roboty instalacyjne i roboty w zakresie nawierzchni.

Całkowita wartość Projektu wynosi 5 015 670,26 zł., natomiast kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, to  1 380 814,02 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCE


Czytaj dalej...

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego


                                                                                                                                                         Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

W październiku 2016 r. Gmina Suchy Las złożyła wniosek o dofinansowanie projektu związanego z kompleksową termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Chludowie. Projekt przeszedł pozytywną ocenę strategiczną, formalną i merytoryczną i decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

W czerwcu 2017 r.  Wójt Gminy podpisał umowę o dofinansowanie.

Realizacja inwestycji polegała na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania, oświetlenia, ograniczenia strat energii i redukcję zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych w procesie energetycznego spalania paliwa. Projekt obejmował rozwiązania zmierzające do poprawy stanu technicznego budynku, warunków cieplnych i zwiększenia energooszczędności oraz poprawy komfortu użytkowników.

W zakres prac wchodziło m.in.: docieplenie obiektu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne, wymiana grzejników i montaż paneli fotowoltaicznych.

Całkowita wartość Projektu, to 3.178.275,01 zł., natomiast kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, to  2.701.533,75 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCE


Czytaj dalej...

Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła


                                                                                                                                                         Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny


Gmina Suchy Las w partnerstwie z Zakładem Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. zo.o. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła”. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, w marcu 2017 roku, w Urzędzie Marszałkowski w Poznaniu, Wójt Gminy Suchy Las podpisał umowę o dofinansowanie.

Projekt przyczyni się do ograniczenia szkodliwej emisji dwutlenku węgla i poprawy stanu środowiska, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Realizacja inwestycji zwiększy spójność i intermodalność systemu transportowego, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżnych.

W ramach projektu powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą: parking typu P&R z 70 miejscami postojowymi, B&R z 30 miejscami postojowymi oraz K&R, trasy dojazdowe autobusu, ścieżki rowerowe i oświetlenie drogowe oraz elementy inteligentnego systemu zarządzania ruchem. Zostaną również zakupione 4 autobusy niskoemisyjne.

Całkowita wartość Projektu, to 9.623.075,00 zł., natomiast kwota dofinansowania, to 7.313.159,96 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCECzytaj dalej...

Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las


Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu – jako lider projektu i Gmina Suchy Las – jako partner pozyskali środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę ścieżki rowerowej na odcinku 1.670 m z Biedruska do Radojewa. Celem projektu była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pojazdów poruszających się drogą powiatową. Inwestycja ma również pełnić funkcję integrującą transport rowerowy z publicznym.

Całkowita wartość Projektu dla gminy Suchy Las, to 1.611 300,00 zł, natomiast kwota dofinansowania, to 1.369 605,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCECzytaj dalej...

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację sali gimnastycznej w miejscowości Biedrusko, gmina Suchy Las
Gmina Suchy Las uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na termomodernizację budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedrusku. Wniosek został złożony w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu to 627 771,06 zł., natomiast kwota dofinansowania to 120 169,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

sobota, 20 października 2018 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności