Wójt Gminy Suchy Las podaje do publicznej wiadomości informację o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Suchym Lesie, oznaczonej jako działka nr 218/43 o pow. 0,0994 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00218923/1, wyznaczonego na dzień 3 października 2019 r., na godz. 1100.

Przyczyną odwołania przetargu jest niezgodność informacji podanych w ogłoszeniu ze stanem faktycznym. Na przedmiotowej działce nie znajduje się słup linii elektroenergetycznej jak wskazano w ogłoszeniu.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suchy Las oraz zamieszczono na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Las: pokój nr 115, tel. 61 8926-267 lub pokój nr 108, tel. 61 8926-291.

wydrukuj wydrukuj