Przetarg, młotek do licytacji

Wójt Gminy Suchy Las ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, położonej w Suchym Lesie przy ul. Młodzieżowej.

Adres i oznaczenia geodezyjne: Suchy Las, ul. Młodzieżowa, Obręb – Suchy Las, Arkusz – 12, Działki nr – 260/8, Powierzchnia – 0,0125 ha, KW nr PO1P/00105780/1

Opis nieruchomości:

 • Nieruchomość położona w centralnej części miejscowości Suchy Las przy ul. Młodzieżowej,
 • ulica Młodzieżowa jest drogą o nawierzchni asfaltowej,
 • teren działki jest nieogrodzony i niezabudowany,
 • sąsiedztwo nieruchomości tworzy zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a także zabudowa usługowa,
 • w zasięgu działki przebiegają sieci: energetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna i teletechniczna.

Cena wywoławcza: Cena prawa własności: 17.000,00 zł (netto), podatek VAT – 23%, wysokość wadium 2.100 zł

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się 27 lutego 2020 r.(czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Gminy Suchy Las przy ulicy Szkolnej 13.


Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Jagodowej i Rolnej II – część II zatwierdzonym uchwałą nr XI/140/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 14 października 2019 r., poz. 8631), działka oznaczona numerem 260/8 przeznaczona jest pod teren parkingów (oznaczenie na rysunku planu symbolem 2KP).

Tekst i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suchy Las w zakładce Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych:

 1. energia elektryczna – ENEA S.A. ul. Nowowiejskiego 6, 64-500 Szamotuły.
 2. gaz – Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Poznań ul. Grobla 15, 61 – 859 Poznań.
 3. kanalizacja i woda – AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań.

Warunki przetargu

WADIUM

 • Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w pieniądzu w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie najpóźniej do dnia 24 lutego 2020 r. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Suchy Las, PBS Poznań O/Suchy Las: 25 9043 1054 3054 0021 4641 0047.
 • Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 • Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto sprzedającego.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał nie podlega zwrotowi i zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Pozostałym uczestnikom oraz podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego, a nie przystąpiły do przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu na rachunek, z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.
 • W razie wpłaty wadium w gotówce wadium zwraca się na podstawie pisemnego oświadczenia oferenta o sposobie zwrotu wadium w terminie 3 dni od złożenia oświadczenia (załącznik nr 3 do Regulaminu).
 • W przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, a także unieważnienia lub odwołania przetargu wadium zwraca się w sposób określony powyżej.
 • W przypadku odstąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości w ustalonym miejscu i terminie następuje przepadek wadium na rzecz Gminy Suchy Las.

PRZETARG

W dniu przetargu, przed licytacją należy okazać komisji przetargowej dowód tożsamości oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się:

 • z Regulaminem oraz warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu (załącznik nr 2 do Regulaminu),
 • z przedmiotem przetargu i brakiem uwag co do jego stanu prawnego i technicznego (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suchy Las w zakładce Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy.

Pełnomocnictwa:

 • w przypadku osób prawnych – okazanie oryginału dokumentu, z którego wynika pełnomocnictwo dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej osobiście lub jako pełnomocnik (patrz lit. b),
 • w przypadku osoby fizycznej biorącej udział w przetargu w cudzym imieniu okazanie oryginału pełnomocnictwa rodzajowego (do nabywania nieruchomości) lub do poszczególnej czynności prawnej sporządzonego w formie aktu notarialnego,
 • w przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, okazanie oryginału pełnomocnictwa małżonka wyrażającego zgodę na udział w przetargu na nabycie nieruchomości (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 • Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (14 pkt 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.).
 • Organizator przetargu zobowiązany jest w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu wystąpić do notariusza o sporządzenie aktu notarialnego. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 • Wójt Gminy Suchy Las może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las, ogłoszenie w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Suchy Las, podając przyczynę odwołania przetargu.

Termin płatności: Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności.
Cena prawa własności
: Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%. W przypadku zmiany stawki podatku VAT do ceny prawa własności zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Treść ogłoszenia
: Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia o przetargach oraz na stronie internetowej www.suchylas.pl.

Mapa poglądowa

mapa działka 260 8 - Przetarg na sprzedaż działki przy ul. MłodzieżowejDodatkowych informacji udziela:

Urząd Gminy Suchy Las
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pok. 115, tel. (61) 8926-267
pok. 108, tel. (61) 8926-291

wydrukuj wydrukuj