Wójt Gminy Suchy Las ogłasza rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

wydrukuj wydrukuj