Pole, po którym jedzie maszyna rolnicza opryskująca rosnące zboże.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu informuje, że została ogłoszona XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Głównymi organizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Konkurs jest jednym z wielu działań prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. W dotychczasowych edycjach w całym kraju udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych.

Udział w konkursie mogą brać pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Oceniane będą m.in. rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób przebywających i pracujących w gospodarstwie rolnym, estetyka gospodarstw, a także stosowanie dobrych praktyk rolniczych.

Dla laureatów na każdym z trzech etapów Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu. Wypełniony i podpisany formularz wraz z niezbędnymi załącznikami (informacja nt. danych osobowych i ich przetwarzaniu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku) należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2020 roku.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w PT i OR KRUS, na stronie internetowej KRUS oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów medialnych.

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50, nr tel. 61-8525013 i Placówkach Terenowych KRUS.

konkursrolniczy - Konkurs "Bezpieczne   Gospodarstwo Rolne"
wydrukuj wydrukuj