maseczka, rękawiczki ochronne i płyn dezynfekujący

Główny Inspektor Sanitarny oraz Ministerstwo Klimatu opracowali wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i stosowanie się do nich w czasie trwania epidemii. Pamiętajmy o zdrowiu swoim, swoich najbliższych oraz pracowników firm odbierających odpady oraz sortowni (często ręcznych).

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących postępowania z odpadami, prosimy o bezpośredni kontakt z firmą je odbierającą – Zakładem Gospodarki Komunalnej Suchy Las sp. z o.o pod numerami telefonów:

  • 61 8125-160
  • 691-150-250


tak, aby maksymalnie usprawnić odbiór odpadów w czasie epidemii nie narażając jednocześnie na niebezpieczeństwo zakażenia pracowników firmy odbierającej odpady, jak i mieszkańców gminy.

Informacja dla osób zdrowych stosujących środki ochronny osobistej

Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach (woreczkach, reklamówkach), które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika na odpady zmieszane. Papierowe ręczniki/chusteczki, chusteczki higieniczne itp. również powinny zostać umieszczone w pojemniku na odpady zmieszane!

Niedopuszczalne jest umieszczanie powyższych odpadów w workach przeznaczonych na segregację.

Pojemniki, worki na odpady powinny być zabezpieczone przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji

Wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju.

Wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru.

  • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;
  • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
  • po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek  i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek  z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
  • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go  i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
  • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady (w przypadku odpadów zmieszanych lub wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady segregowane);
  • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce.

Pojemniki, worki na odpady powinny być zabezpieczone przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

Opracowano na podstawie wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 3 kwietnia 2020 roku.

wydrukuj wydrukuj