Pole, po którym jedzie maszyna rolnicza opryskująca rosnące zboże.

Wójt Gminy Suchy Las – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2019  poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Suchy Las. Spis odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 1. być pełnoletni,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Suchy Las,
 3. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 4. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 5. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 6. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

 1. Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem.
 2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie o którym mowa w art. 21, ust. 4 oraz art. 23, ust. 5 pkt. ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2019 poz. 1728)

TERMIN SKŁADANIA OFERTdo 8 lipca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. Dwa druki Oświadczeń dla kandydatów na rachmistrzów terenowych (zał. nr 1 i zał. nr 2)
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w naborze

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście (parter- skrzynka podawcza) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – spis rolny 2020r. ”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8926 501.

spis1 - Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
wydrukuj wydrukuj