dwa busy do przewozu osób niepełnosprawnych

Informujemy, że zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2020  r.  poz. 910 ) Wójt Gminy Suchy Las zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do placówki oświatowej.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci/uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy Suchy Las, którzy zamierzają zwrócić się o bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna, zobowiązani są złożyć wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021 w Urzędzie Gminy Suchy Las w terminie do 31 lipca 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
  2. aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe,
  3. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w danej placówce.

Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do placówki w roku szkolnym 2020/2021 można pobrać:

wydrukuj wydrukuj