Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las pod nazwą: „Organizacja warsztatów dla nauczycieli prowadzących zajęcia muzyczne z flażoletem oraz animatorów umuzykalniania w szkołach i świetlicach”.

W dniu 25.06.2020 r. Stowarzyszenie na Rzecz Efektownych Metod Umuzykalniania, ul. Druskiennicka 32, 60 – 476 Poznań zwróciło się do Wójta Gminy Suchy Las z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja warsztatów dla nauczycieli prowadzących zajęcia muzyczne z flażoletem oraz animatorów umuzykalniania w szkołach i świetlicach”, które spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057). Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć wniosek o wsparcie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł,
  • zadanie publiczne może być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  • wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Efektownych Metod Umuzykalniania spełnia łącznie wszystkie przytoczone warunki.

Uzasadnienie przedstawione przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektownych Metod Umuzykalniania: to zorganizowanie w ośrodku agroturystycznym w Gorcach w terminie od 26.06.2020 r. do 26.08.2020 r. warsztatów dla nauczycieli prowadzących zajęcia muzyczne m.in. w szkołach sucholeskich, prowadzonych przez p. Wojciecha Wietrzyńskiego – wybitnego muzyka i twórcę ruchu flażelotowego w Polsce.

Planowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektownych Metod Umuzykalniania rezultaty to m.in.: poznanie nowych metod prowadzenia zajęć z dużymi grupami oraz przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zespołów, grup muzycznych i zdalnego nauczania muzyki oraz zgromadzenie materiałów nutowych, podkładów muzycznych, itp., które otrzymają uczestnicy warsztatów do wykorzystania.

Organizacja wydarzeń pod nazwą „Organizacja warsztatów dla nauczycieli prowadzących zajęcia muzyczne z flażoletem oraz animatorów umuzykalniania w szkołach i świetlicach”, jest zgodna z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi w rocznym programie współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2020 (Uchwała Rady Gminy Suchy Las nr XII/175/2019 z 28 listopada 2019 r., ze zm.).

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznał za celowe realizację tego zadania przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektownych Metod Umuzykalniania i tym samym zleca realizację zadania przyznając dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suchy Las może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las do dnia 09.07.2020 r.

wydrukuj wydrukuj