- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Rozwój e-usług dla mieszkańców gminy Suchy Las

18 stycznia 2018 r. pomiędzy Gminą Suchy Las a Zarządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu
pn. „Rozwój e-usług dla mieszkańców gminy Suchy Las”,
realizowanego w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie funkcjonalności oraz zakresu stosowania TIK w Gminie Suchy Las poprzez rozwój usług publicznych (e-usług)  w zakresie podatków i opłat ma rzecz obywateli oraz przedsiębiorców.

W ramach projektu zostaną nieodpłatnie udostępnione następujące usługi:

Całkowita wartość projektu to 952 000,00 zł., natomiast kwota dofinansowania to 809 200,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCE

EFRR Samorzad kolor PL 893x94 - Fundusze unijne