Kobieta trzymając w ręku konewkę podlewa rośliny

Działania w zakresie retencjonowania wody podejmowane są na różnych poziomach. Nas najbardziej interesuje, co gmina Suchy Las, jako jednostka samorządu terytorialnego robi w tym zakresie, jak również – czy mieszkańcy mogą na swoich nieruchomościach podejmować działania celem zatrzymania wody. O tych kwestiach piszemy w najbliższym wydaniu Gazety Sucholeskiej.

Warto magazynować wody deszczowe i wykorzystać w okresach suchych. Ciekawi jesteśmy, w jaki sposób mieszkańcy gminy Suchy Las retencjonują wodę na swoich nieruchomościach, jak ograniczają jej zużycie, jednocześnie uprawiając rośliny ozdobne i użytkowe. W związku z tym ogłaszamy KONKURS. Prosimy o przysłanie opisu (wraz ze zdjęciami) zastosowanych działań na swoich nieruchomościach w zakresie małej retencji oraz ograniczenia zużycia wody. Trzy najciekawsze z nadesłanych prac zamieścimy w „Gazecie Sucholeskiej”, a na ich autorów czekać będą nagrody w postaci zbiorników na wodę deszczową.

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres mailowy: [email protected] w terminie od 10 do 30 września z dopiskiem w tytule „Konkurs retencja”. Przesłanie pracy (opis + zdjęcia) równoważne będzie z akceptacją Regulaminu Konkursu zamieszczonego poniżej.


Regulamin konkursu „Retencja wody”
na opis działań podejmowanych przez mieszkańców w zakresie retencji i ograniczenia zużycia wody

I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Gmina Suchy Las, zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na opis działań podejmowanych przez mieszkańców w zakresie retencji i ograniczenia zużycia wody pod nazwą „Retencja wody”.
 2. Celem konkursu jest popularyzacja działań podejmowanych przez mieszkańców w zakresie retencji i ograniczenia zużycia wody, poprzez nadsyłanie przez mieszkańców opisów wraz z dokumentacją zdjęciową już stosowanych przez siebie rozwiązań, a następnie ich popularyzacja poprzez zamieszczenie wybranych w konkursie prac w Gazecie Sucholeskiej, oraz innych (w tym elektronicznych) mediach gminnych.

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które są mieszkańcami gminy Suchy Las zameldowanymi na terenie gminy, które na wskazany w pkt. V Regulaminu adres mailowy oraz w terminie tam wskazanym dostarczyły opis działań wraz z dokumentacją zdjęciową (zwany dalej: pracą lub pracą konkursową), zgodny z wymaganiami określonymi w pkt. III niniejszego Regulaminu.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.
 5. Prace konkursowe nie będą uczestnikom odsyłane.
 6. Przekazanie drogą mailową pracy konkursowej uważa się za równoznaczne z akceptacją ustaleń Regulaminu.

III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

 1. Praca winna zawierać krótki (do 2500 znaków wraz ze spacjami) opis działań w zakresie retencji i ograniczenia zużycia wody podjętych i wdrożonych przez autora pracy na nieruchomości, na której mieszka wraz ze zdjęciami prezentującymi te działania i rozwiązania.
 2. Praca, o której mowa w pkt. 1, winna zostać przesłana na adres mailowy i w terminie, o których mowa w V Regulaminu.

IV. OCENA PRAC

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Kryteria oceny prac:
  a) Walory merytoryczne pracy oceniane przez pryzmat retencji i ograniczenia zużycia wody,
  b) Walory literackie opisu,
  c) Walory graficzne dołączonych zdjęć.
 3. Ocenie podlegać będą wyłącznie prace dotyczące przedmiotu konkursu.
 4. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Suchy Las.
 5. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane zakodowane prace.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC

 1. Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy: [email protected] w terminie od 10 do 30 września 2020 r. z dopiskiem „Konkurs retencja”.
 2. Prace złożone poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w przekazaniu prac konkursowych powstałych w trakcie przesyłki.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16 października 2020 r.
 2. Informacja o zwycięskich pracach zostanie opublikowana na stronie www.suchylas.pl
 3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu mailem na adres, z którego nadesłana została praca.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska laureatów konkursu, a także prac konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.
 5. Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie określonym wyżej w związku z organizacją konkursu.

VII. NAGRODA

 1. Komisja dokona wyboru trzech z pośród przesłanych prac. Autorzy tych prac otrzymają nagrody w postaci pojemników do gromadzenia wody deszczowej o wartości do 400 zł brutto każdy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskich prac z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu ich dalszej publikacji.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.
 2. W celu promocji konkursu Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania zgłoszonych do konkursu prac bez uiszczania wynagrodzenia.
 3. Nagrodzona praca staje się własnością Organizatora konkursu, który może ją wykorzystać w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b) rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie,
  c) publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym,
  d) wprowadzanie projektu do pamięci komputera i umieszczenie w sieci,
  e) dokonywania korekt, w tym skracania tekstu opisu oraz formatu zdjęć, opatrzenie tytułem i/lub śródtytułami.
 4. Przysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.
 5. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego prac konkursowych lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

 1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
 2. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania prac i dokumentów zgłoszeniowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.suchylas.pl.
 4. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, tel. 61 8926 268; e-mail: [email protected]
wydrukuj wydrukuj