Nauczyciel stojący przed tablica, na której widnieje napis: Rozpoczynamy nowy rok szkolny

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1 września uczniowie wracają do szkół. Przedstawiamy Państwu wytyczne, które przez MEN zostały podane do publicznej wiadomości na konferencji prasowej w dniu 5 sierpnia br. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek,
w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Wytyczne GIS

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych przygotują wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych
inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zmiany prawne

Minister Edukacji Narodowej wydał akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Dzięki wprowadzonym zmianom dyrektorzy szkół, placówek dostali narzędzia pozwalające na odpowiednią organizację zajęć w szkole, szczególnie, jeśli sytuacja epidemiologiczna zagrozi zdrowiu
uczniów. Po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego będą mogli elastycznie wprowadzać model mieszany pracy szkoły i placówki czy nauczania zdalnego.
Są to elastyczne rozwiązania umożliwiające dyrektorowi szkoły lub placówki zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości
organizacyjnych. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa
warianty kształcenia: B i C.
Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.
Wariant C – kształcenie zdalne Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Pozostałe działania

MEN spotkał się z wojewodami, z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, dyrektorami szkół i placówek przed nowym rokiem szkolnym. W resorcie przez cały czas trwają prace nad aktami prawnymi i dodatkowymi wytycznymi dla bezpiecznego powrotu uczniów do szkół.

Swoją drogą na inny, niż dotychczasowe, rok szkolny przez cały czas przygotowują się placówki oświatowe i samorządy, które są dla nich organami prowadzącymi.

Nasze placówki przygotowują się jak najlepiej – podkreśla Violetta Pałącarz, kierownik Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy. – Gmina nie szczędzi pieniędzy na środki dezynfekujące dla wszystkich pracowników, rodziców. W Chludowie zostały naprawione i zamontowane nowe klimatyzatory. We wszystkich szkołach i przedszkolach pojawiły się ozonatory, a także osłony z plexi, a w łazienkach nie może zabraknąć jednorazowych ręczników i mydła. Pomyśleliśmy o tym, by w każdej klasie były jednorazowe chusteczki nasączone wodą, by uczeń w każdej chwili mógł oczyścić dłonie. Łokciowe dezynfekatory czekają w holach szkół, pokojach nauczycielskich, oczywiście dla dorosłych. Dyrektorzy mówią o wyposażeniu nauczycieli w maseczki, przyłbice i rękawiczki, które mogą wykorzystać w razie potrzeby.

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Bezpieczny powrót do szkoły   rodzice 1 scaled - 1 września - Bezpieczny powrót do szkół
Bezpieczny powrót do szkoły   uczniowie 1 scaled - 1 września - Bezpieczny powrót do szkół
wydrukuj wydrukuj