Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej w gminie Suchy Las pod nazwą: “Prowadzenie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Chludowie”.

W dniu 31.08.2020 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Chludowie  ul. Szkolna 1, 62-001 Chludowo zwróciło się do Wójta Gminy Suchy Las z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Prowadzenie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Chludowie”, który spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

Zgodnie z art. 19 a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć wniosek o wsparcie realizacji zadania , a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. W tym przypadku powinny być spełnione następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania  lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000, 00 zł,
  • zadanie publiczne może być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wniosek Koła Gospodyń Wiejskich w Złotnikach spełnia łącznie wszystkie w/w warunki.

Uzasadnienie przedstawione przez KGW Złotniki: to zakup materiału i uszycie strojów dla członkiń KGW w Złotnikach.

Planowane przez KGW Chludowo rezultaty to m.in.:

  1. integracja lokalnej społeczności, powiększenie liczby członkiń KGW.
  2. zdobycie niezbędnej wiedzy dla prawidłowego wychowywania zwierząt domowych zgodnych z potrzebami pupili.
  3. pobudzenie patriotyzmu, idei niepodległości na przykładzie Romana Dmowskiego – jednego z ojców niepodległości.

Organizacja wydarzeń pod nazwą „Prowadzenie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Chludowie”, jest zgodna z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi w Rocznym Programie współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (Uchwała nr XIII/175/2019 z 28 listopada 2019 r.)  Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznał za celowe realizację  tego zadania przez   Koło Gospodyń Wiejskich w Chludowie  i tym samym zleca realizację zadania przyznając dofinansowanie w wysokości  4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 11.09.2020 r.

Dokumenty do pobrania:

wydrukuj wydrukuj