Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego   w ramach wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej w gminie Suchy Las pod nazwą:

Doposażenie kadry instruktorskiej w (tablet) elektroniczny czytnik nut z profesjonalnym programem MobileSheetPro – oraz wykorzystanie jako narzędzia do prowadzenia e-learinowej edukacji muzycznej”.

W dniu 21.09.2020 roku  Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Kościelna 2A ; 62-001 CHLUDOWO, zwróciło się do Wójta Gminy Suchy Las z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Doposażenie kadry instruktorskiej w (tablet) elektroniczny czytnik nut z profesjonalnym programem MobileSheetPro – oraz wykorzystanie jako narzędzia do prowadzenia e-learinowej edukacji muzycznej”, który spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

Zgodnie  z art. 19 a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć wniosek o wsparcie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

  1. Wysokość dofinansowania  lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000, 00 zł;
  2. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków finansowych  przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wniosek Stowarzyszenia Orkiestra Dęta spełnia łącznie wszystkie w/w warunki.

Uzasadnienie przedstawione przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta  to: umożliwienie zdalnego nauczania muzyków orkiestry w sytuacji ograniczeń wywołanych przez koronawirusa za pomocą programu „MobileSheetPro”.

Planowane przez  Polskie Stowarzyszenie Orkiestra Dęta rezultaty to  m.in.:

  1. Edukacja artystyczna dla 80 muzyków.
  2. Koncerty i oprawa muzyczna uroczystości lokalnych z udziałem 50 muzyków.
  3. Udział w konkursach i przeglądach orkiestr.

Organizacja wydarzeń pod nazwą: „Doposażenie kadry instruktorskiej w (tablet) elektroniczny czytnik nut z profesjonalnym programem MobileSheetPro – oraz wykorzystanie jako narzędzia do prowadzenia e-learinowej edukacji muzycznej” jest zgodna z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi w Rocznym Programie Współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (Uchwała nr XIII/175/2019 z 28 listopada 2019 r.). Na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznał za celowe realizację tego zadania przez  Stowarzyszenie Artystyczne „Twórczość Bez Granic” i tym samym zleca realizację zadania przyznając dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 06.10.2020 roku.

wydrukuj wydrukuj