Samorząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w roku 2021 w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na kwotę 150 000,00 zł.

W konkursie może zostać wybrana jedna lub więcej ofert realizacji zadań publicznych zmierzających do poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej spełniającej ważną rolę dla mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz turystów przybywających do województwa wielkopolskiego.

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji w ramach jednej oferty wynosi 35 000,00 zł.

Nazwa zadania publicznego: Poprawa stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego.

Możliwe formy realizacji zadania:

  1. Wytyczanie, znakowanie, odnawianie oznakowania szlaków/systemów szlaków:
    • turystyki aktywnej (rowerowych, pieszych, wodnych, nordic walking, konnych, ścieżek dydaktycznych
    • turystyki kulturowej (w tym szlaków tematycznych, tras edukacyjnych, szlaków kulinarnych).
  2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury towarzyszącej, zwłaszcza na szlakach turystycznych (m.in. tablice informacyjne, miejsca odpoczynku i postoju, punkty serwisowe, elementy małej architektury, pomosty pływające).
  3. Renowację i wykorzystanie dla turystyki linii wąskotorowych oraz niewykorzystanych linii szerokotorowych oraz drezyn.
  4. Poprawa dostępności obiektów turystycznych – poprawa stan infrastruktury turystycznej bez barier dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, odwiedzających z dziećmi.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w terminie do 4 stycznia 2021 roku do godziny 15:30.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajduję się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

wydrukuj wydrukuj