spotkanie przy okrągłym stole

Wójt Gminy Suchy Las ogłosił nabór na przedstawicieli organizacji (kandydatów na członków) w Komisji konkursowej do spraw wyboru ofert na realizację zadań Gminy Suchy Las przez organizacje pozarządowe w roku 2021 w ramach przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suchy Las.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 5 stycznia 2021 r. (wtorek).

wydrukuj wydrukuj