Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 r.

O dotację może ubiegać się podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku położonego lub znajdującego się na obszarze województwa wielkopolskiego. Dotacja może zostać udzielona do wysokości 70% ogółu nakładów na prace lub roboty, ale w uzasadnionych przypadkach nawet 100%.

Podstawą ubiegania się o dotację jest prawidłowo złożony wniosek wraz z kompletem załączników. Kopie dokumentów należy potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z wpisaniem daty potwierdzenia. Po przyznaniu dotacji Województwo Wielkopolskie zawiera umowę z beneficjentem, który zobowiązany jest wykonać dofinansowane prace i roboty w 2021 r.

Wnioski można składać do 1 marca 2021 r.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

wydrukuj wydrukuj