Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach działalności na rzecz dzieci i młodzieży – wypoczynek dzieci i młodzieży w gminie Suchy Las pod nazwą: „Organizacja półkolonii w okresie letnim 2021 dla dzieci i młodzieży Gminy Suchy Las”.

W dniu 31.05.2021 r. Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe FIGHTER ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las zwróciło się do Wójta Gminy Suchy Las  z wnioskiem   o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Organizacja półkolonii w okresie letnim 2021 dla dzieci i młodzieży Gminy Suchy Las”, który spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.   2019 r. poz. 688) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 sierpnia 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z  2020 r. poz. 1057).

Zgodnie  z art. 19 a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć wniosek o wsparcie realizacji zadania , a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

 • Wysokość dofinansowania  lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000, 00 zł;
 • zadanie publiczne może być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wniosek SSS „FIGHTER”  spełnia łącznie wszystkie w/w warunki.

Uzasadnienie przedstawione przez SSS „FIGHTER”  to:

 1. Zorganizowanie w terminie 02 -08 sierpnia półkolonii letnich w godz.  8:00 – 16:00,
  • jedna grupa 15 osób w Biedrusku
  • dwie grupy 30 osób w Suchym Lesie – Złotnikach
 2. Celem jest odnowa psychofizyczna dzieci po izolacji spowodowanej Covid – 19.
 3. Zajęcia sportowe obejmujące także różne formy aktywności i atrakcje:
  • karate olimpijskie bezkontaktowe wg „Karate Erasmus Plus … Ad Scholle,
  • zajęcia na basenie –  pływanie,
  • spotkanie ze strażakami OSP i żołnierzami Związku Oficerów Rezerwy
 4. Zapewnienie uczestnikom półkolonii codziennie dwudaniowego obiadu.

Organizacja wydarzenia pod nazwą: Organizacja półkolonii w okresie letnim 2021 dla dzieci i młodzieży Gminy Suchy Las. jest zgodne z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi w Rocznym Programie współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (Uchwała nr XXIV/265/20 z 24 września 2020 r.)  Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznał za celowe realizację  tego zadania przez Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe FIGHTER i tym samym zleca realizację zadania przyznając dofinansowanie w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 15.06.2021 r.

wydrukuj wydrukuj