connect 316638 1280 1 e1629722137292 683x350 - Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Wójt Gminy Suchy Las zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Suchy Las w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Las z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz z podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje będą prowadzone w dniach 25 sierpnia-18 września 2021 r. w formie zbierania opinii dotyczących ww. projektu uchwały. Opinie można przekazywać:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las,
  2. bezpośrednio do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las w godzinach: poniedziałek 10.00–17.00, wtorek – piątek 8.00-15.00,
  3. drogą elektroniczną na adresy [email protected][email protected]

Nie podlegają rozpatrzeniu uwagi i propozycje:

  • z datą wpływu po dniu 18.09.2021 r.,
  • niepodpisane.

Spotkanie konsultacyjne

Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww.  ustawy w celu przedstawienia i skonsultowania przedmiotowego projektu uchwały odbędzie się 27 września 2021 r. o godz.16:00 w sali konferencyjnej Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie.

W związku ze stanem epidemii limit uczestników zebrania wynosi 25 osób (po jednym przedstawicielu organizacji), w związku z czym udział w spotkaniu należy zgłosić elektroniczne z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy organizacji na adresy [email protected][email protected].

Dokumenty do pobrania:

wydrukuj wydrukuj