Czołg podczas manewrów na poligonie wojskowym.

OŚWIADCZENIE Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utraty dochodów z podatku od nieruchomości zajętych pod obronność kraju na terenie poligonu Biedrusko.

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 3) Regulaminu Rady Gminy Suchy Las, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Suchy Las przyjętego uchwałą nr XLIX/568/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 8395 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las przyjmuje następujące oświadczenie:

Rada Gminy Suchy Las wyraża swoje zaniepokojenie i sprzeciw w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w którym grunty zajęte pod poligony wojskowe (tereny zamknięte) zostały zakwalifikowane do grupy użytków gruntowych: grunty rolne –Nieużytki [N]. Przepisy Rozporządzenia w obecnym brzmieniu mogą pozbawić Gminę Suchy Las oraz tzw. „gminy poligonowe” dotychczasowych, gwarantowanych przepisami prawa, dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Dochody te stanowią istotny składnik budżetu wspominanych jednostek samorządu terytorialnego i pozwalają na prawidłową realizację zadań na rzecz rozwoju samorządowych wspólnot lokalnych, a dla niektórych gmin stanowią element niezbędny dla zachowania płynności finansowej.

Poza tym, przedmiotowe dochody podatkowe są pewnego rodzaju „rekompensatą” dla mieszkańców, w związku z uciążliwościami jakie niesie ze sobą obecność poligonu na terenie gminy.

Dokuczliwości jakie wiążą się z używaniem poligonów przez wojsko, w tym wzmożony ruch ciężkiego sprzętu oraz hałas, stanowią podstawowy argument przemawiający za koniecznością utrzymania obowiązku uiszczania podatków lokalnych przez wojsko.

Ponadto poligony (w tym poligon w Biedrusku) wyłączają możliwość korzystania przez wspólnoty lokalne z olbrzymich obszarów, które mogłyby być przeznaczone na realizację celów publicznych oraz stanowić źródło dochodów budżetowych samorządów gminnych.

Rada Gminy Suchy Las wyraża nadzieję, że działania Wójta Gminy Suchy Las, radnych oraz mieszkańców zmierzające do zmiany treści ww. Rozporządzenia oraz przywrócenia poprzedniego stanu prawnego, zakończą się powodzeniem i tym samym Gmina Suchy Las nie zostanie pozbawiona dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zajętych pod poligon w Biedrusku.

wydrukuj wydrukuj