Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej w gminie Suchy Las pod nazwą: „WIOSNA W GOLĘCZEWIE”.

W dniu 15.04.2022 r. Stowarzyszenie KGW „GolęczeWianki”  ul. Działkowa 12, 62-001 Golęczewo, zwróciło się do Wójta Gminy Suchy Las  z wnioskiem  o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Wiosna w Golęczewie”, który spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia    2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z  2020 r. poz. 1057).

Zgodnie  z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć wniosek o wsparcie realizacji zadania , a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

Wysokość dofinansowania  lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł; zadanie publiczne może być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Wniosek KGW Golęczewianki spełnia łącznie wszystkie w/w warunki.

Uzasadnienie przedstawione przez Stowarzyszenie KGW w Golęczewie to;

  1. Zorganizowanie dla 20 osób z Golęczewa i udział w spływie kajakowym na rzece Wełnie.
  2. Organizacja tradycyjnych w Golęczewie „Wianków” gdzie odbędzie się: szukanie kwiatu paproci, puszczanie wianków na wodę, wieczorno- nocna zabawa taneczna.
  3. Integracja lokalnej społeczności dorosłych, dzieci i młodzieży.
  4. W trakcie w/w imprez ankietowanie potrzeb działań społecznych w Golęczewie.

Organizacja wydarzenia pod nazwą: WIOSNA W GOLĘCZEWIE jest zgodne z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi w Rocznym Programie współpracy Gminy Suchy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Uchwała nr XXXVIII/436/21 z 28 października 2021 r.)  Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznał za celowe realizację  tego zadania przez Stowarzyszenie KGW GolęczeWianki i tym samym zleca realizację zadania przyznając dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 05.05.2022 r.

wydrukuj wydrukuj