Dziewczynka biegająca po łące.

Gmina Suchy Las zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do składania ofert realizacji zadania publicznego – tryb tzw. małych konkursów (Grantów). Zadanie polegać będzie na organizacji półkolonii w okresie wakacji letnich 2022 w dniach 27.06.2022 r. – 26.08.2022 r.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dotację zadań to ok. 100 000,00 zł.

Oferty na druku małych konkursów należy składać w Biurze Obsługi Interesanta ul. Szkolna 13 (budynek Urzędu Gminy Suchy Las) do dnia 18 maja 2022 r.

Zadania powinny być realizowane na obszarze wszystkich miejscowości (jednostek pomocniczych) Gminy Suchy Las.

Zgodnie  z art. 19 a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wysokość dofinansowania  lub finansowania zadania publicznego nie może jednorazowo przekroczyć kwoty 10 000, 00 zł, a w jednym roku kwoty 20 000,00 zł., stąd każda organizacja pozarządowa, która już korzystała w 2022 r ze środków z Małych Grantów w  naborze wniosków, może ubiegać się o dofinansowanie tylko na jeden termin (turnus) dla grupy minimum 30 uczestników półkolonii.

Stowarzyszenia, które w bieżącym roku nie korzystały z dotacji Małych Grantów mogą złożyć dwie oferty, odpowiednio je oznaczając (1 i 2).  Gmina gwarantuje dotację w ramach pierwszego wniosku,  a drugiego w ramach wolnych środków.

Proponowane zasady organizacji półkolonii:

  • okres prowadzenia zajęć codziennie przez 1 tydzień (turnus – 5 dni) pomiędzy 27.06.2022 r. – 26.08.2022 r.
  • zapewnienie właściwej opieki uczestnikom,
  • zapewnienie codziennie ciepłego posiłku,
  • organizacja zajęć sportowych, kulturalnych, integracyjnych itp.

Poniższy wzór uproszczonej oferty należy wypełnić i złożyć w BOI Urzędu Gminy Suchy Las.

wydrukuj wydrukuj