obrazek przedstawiający nakrętki na żółtym tle. na przodzie symbol żarówki.

Regulamin Konkursu Ekologicznego

Organizator

 1. Organizatorem Konkursu Ekologicznego pn. ,, Eko- zwierzątko  ’’jest Wójt Gminy Suchy Las.

Koordynatorem konkursu jest Referat Oświaty i Sportu – podinspektor Anna Rybarczyk.
Adres organizatora: ul. Szkolna 7,  I piętro Referat Oświaty i Sportu , 62-002 Suchy Las, tel. 61 89 26 254.

Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest:
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, rozbudzenie chęci dbania o środowisko poprzez wtórne wykorzystanie surowców.
 • Promowanie wśród dzieci idei recyklingu.
 • Rozbudzanie wyobraźni i fantazji dzieci.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Przedszkola – dzieci 6-letnie.
 • Szkoły – uczniowie klas I – IV.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Technika wykonania dowolna.

Materiały:

Makulatura (tektura, gazety).
Butelki plastikowe (tzw. „pety”).
Aluminium (puszki).
Artykuły plastyczne.
Opakowania szklane  (butelki i słoiki – bez nakrętek): białe, kolorowe.

Termin i miejsce dostarczenia prac konkursowych

Prace należy składać do dnia 30.09.2022 r. w Referacie Oświaty i Sportu. Na I piętrze ul. Szkolnej 7, 62-002 Suchy Las.  Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.

Forma prac konkursowych

Praca powinna być przygotowana przez uczestników konkursu indywidualnie bez pomocy osób dorosłych. Każda praca powinna być na odwrocie trwale opisana. Metryczka konkursowa powinna zawierać:

Imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa i nazwa przedszkola /szkoły.
Tytuł pracy oraz kategorię wiekową.
Adres zamieszkania i  telefon kontaktowy.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (podpisana przez rodzica bądź pełnoprawnego opiekuna)- załącznik do niniejszego regulaminu.

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę. Prace będą zwrócone do jednostek oświatowych po zakończonym  konkursie. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

Nagrody

 1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców konkursu.
 2. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace według następujących kryteriów:
 3. zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu,
 4. pomysłowość, innowacyjność i oryginalność,
 5. estetyka wykonania pracy.

Zostaną nagrodzeni  autorzy trzech najlepszych prac. Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną zakwalifikowane do głównych nagród. Wszyscy uczestniczy konkursu otrzymają upominek.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

 • Wyniki konkursów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej  Gminy  Suchy Las  oraz zostanie umieszczona  prezentacja prac nagrodzonych uczniów w Gazecie Sucholeskiej.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gmina Suchy Las reprezentowana przez Wójta Gminy z siedziba w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu ,,Eko-zwierzątko’’ i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w Konkursie.

Zapraszamy 1 - Eko konkurs na eko zwierzątko - zapraszamy dzieci
wydrukuj wydrukuj