ikonki osób z dymkami dyskusji, pod nimi napis Sesja Rady Gminy

Zapraszam na LI sesję Rady Gminy Suchy Las, która odbędzie się dnia 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godzinie 16:30 w sali multimedialnej na terenie Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Suchy Las  nr XLIX/22  z  dnia  29 września 2022  r.
 4. Podjęcie  uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zamkniętego, stanowiącego obszary obejmujące działki o numerach ewidencyjnych: 265, 374, 474, 477, 316, w obrębie geodezyjnym Biedrusko.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 6. Podjęcie   uchwały   w   sprawie   zmian   Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Suchy Las  na  lata 2022-2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suchy Las w roku 2023 do programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia bezpłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia inkasa za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie   uchwały   w  sprawie  pokrycia   części   kosztów   gospodarowania   odpadami   komunalnymi     z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części pomieszczenia biurowego w budynku zlokalizowanym w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13.
 14. Podjęcie uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy najmu części działki gruntu nr 111/6 w obrębie Suchy Las.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Las Organizacjami Pozarządowymi  oraz  z  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 17. Podjęcie uchwały  w  sprawie  przyjęcia programu usług wolontarystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie na lata 2023 – 2027.

Informacje:

 1. Wójta Gminy,
 2. Przewodniczącego Rady Gminy,
 3. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 4. Przewodniczących Komisji Rady,
 5. Radnych Powiatowych.

Interpelacje i zapytania Radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las
Radosław Banaszak

NAGRANIE W SYSTEMIE AUDIO – WIDEO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE W SERWISIE ESESJA.TV. DOSTĘP DO SERWISU POPRZEZ STRONĘ www.suchylas.pl W MENU MEDIA. NAGRANIE Z TRANSKRYPCJĄ BĘDZIE UDOSTĘPNIONE PO UPŁYWIE 14 DNI OD SESJI.

Przypominam Państwu, że z uwagi na publiczny charakter posiedzeń Rady należy zwrócić uwagę na nieposługiwanie się danymi osobowymi. W innym przypadku można narazić się na złamanie przepisów dot. ochrony danych osobowych.

wydrukuj wydrukuj