Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert ogłoszonych 25 stycznia 2023 r. na wykonanie zadań publicznych Gminy Suchy Las w 2023 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w związku z  art. 26  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2023 r. poz. 40 ) oraz uchwały nr LI/598/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Las z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§1.

Przyznaje się dotację na realizację zadań publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia polega na:

  1. zamieszczeniu wyników konkursów w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. zamieszczeniu wyników konkursów na stronie internetowej Gminy Suchy Las,
  3. umieszczeniu wyników konkursów na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Suchy Las.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr  40/2023 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 1 marca 2023 r.

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

Wójt Gminy Suchy Las ogłasza rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  • w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Suchy Las w 2023 roku.
Lp.PodmiotNazwa zadaniaKwota
1.Koło Gospodyń Wiejskich   „Pieczona Pyra” w Zielątkowie ul. Kręta 1 62-001 ZielątkowoOrganizacja działalności Koła Gospodyń Wiejskich, integrowanie lokalnej społeczności w ramach cyklicznych imprez w miejscowości Zielątkowo w 2023r. oraz organizacja Rajdu Rowerowego „PIECZONA PYRA”.10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
2.Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter ul. Szkolna 15 62-002 Suchy LasSzkolenie dzieci i młodzieży na terenie gminy Suchy Las w 2023 r. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: karate. Propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowościach Suchy Las i Biedrusko.25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
3.Klub Jeździecki Delta Biedrusko ul. Leśna 2 62-003 BiedruskoNauka i doskonalenie jazdy konnej, propagowanie jeździectwa jako wszechstronnej aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina: jeździectwoOferta odrzucona
SKM_C25823030211570

wydrukuj wydrukuj