Mężczyzna w garniturze z wyciągniętym kciukiem do przodu.

Urząd Gminy Suchy Las poszukuje osoby do pracy przy obsłudze Programu Karty Mieszkańca w Referacie Promocji Gminy Suchy Las.

Forma współpracy

 • umowa zlecenie
 • wymiar czasu pracy średnio 80 godz. w miesiącu
 • zlecenie wykonywane w siedzibie zleceniodawcy lub zdalnie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • wdrażanie Programu Karty Mieszkańca
 • promocja Programu Karty Mieszkańca wśród mieszkańców poprzez obsługę portali społecznościowych gminy, prowadzenie akcji promocyjnych w mediach, itp.
 • obsługa systemu do obsługi Programu Karty Mieszkańca, m.in. akceptowanie wniosków o wydanie karty
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do funkcjonowania Programu Karty Mieszkańca
 • pozyskiwanie deklaracji od podmiotów, które miałyby uczestniczyć w projekcie, aktywny bezpośredni kontakt z przedstawicielami tych podmiotów; opieka nad Partnerami Programu Karty Mieszkańca.

Wymagania

 • wykształcenie: minimum średnie
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne, poczta elektroniczna, aplikacje mobilne)
 • umiejętność lub gotowość do szybkiego opanowania obsługi oprogramowania, służącego do administrowania stroną www, modyfikowania jej zawartości bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej.

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy akt B
 • podstawowa znajomość prawa w zakresie ochrony danych osobowych i RODO
 • ogólna wiedza na temat form i sposobów rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny- opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. życiorys (CV)
 3. kwestionariusz;
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowanej opinii – opatrzone własnoręcznym podpisem
 6. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy – opatrzona własnoręcznym podpisem (do pobrania poniżej).

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta do umowy zlecenie – obsługa Programu Karty Mieszkańca w Referacie Promocji Gminy Suchy Las”, należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las w Biurze Obsługi Interesanta lub w Biurze Kadr i Płac, pok. A17, lub przesłać na adres: Urząd Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, w terminie do dnia 19.05.2023 r.

W przypadku chęci pozostawienia aplikacji na potrzeby ewentualnego przyszłego poszukiwania osób na umowę o pracę na zastępstwo lub umowę zlecenia prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli opatrzonej własnoręcznym  podpisem (opcjonalnie):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich dla potrzeb ewentualnego poszukiwania osób na umowę o pracę na zastępstwo lub umowę zlecenia prowadzonego przez Administratora danych osobowych – Wójta Gminy Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13, 62–002 Suchy Las, przez okres najbliższych 6 miesięcy.

wydrukuj wydrukuj