Grafika.

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty
OS.526.13.2024

Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Tytuł zadania publicznego   
WARTA CHALLENGE Night Express 5K &10K

Nazwa oferenta:

SPORT CHALLENGE- FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, ul. Akacjowa 11 62-004 Mielno gmina Czerwonak

Termin realizacji zadania:
01.06.2024 r.-30.06.2024 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:
10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 27.05.2024 r.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

wydrukuj wydrukuj