- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Zadania lokalne

Program pobudzania aktywności obywatelskiej

Od maja 2015 roku w gminie Suchy Las obowiązuje uchwała w sprawie „Programu pobudzania aktywności obywatelskiej”. Jej zapisy służą jednostkom pomocniczym w wpisaniu ich inicjatyw, służących społeczności danej jednostki, do budżetu gminy Suchy Las jako zadania lokalne.

Jak to działa?

Opis procesu realizacji zadań lokalnych w infografice "Od pomysłu do realizacji"; 1 krok - zgłoszenie pomysłu do Sołtysa lub Przewodniczącego, 2 krok - opiniowanie pomysłu przez Wójta, 3 krok - wybór zadań lokalnych na zebrnaiu mieszkańców, 4 krok - realizacja zadań przez Urząd Gminy
  1. Mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły na zadania lokalne do Sołtysa lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla najpóźniej do 25 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym zadania są realizowane (zadania na rok 2021 powinny być zaproponowane do 25 czerwca 2020 r.).
  2. Zaproponowane przez mieszkańców zadania zostają zaopiniowane przez Wójta Gminy pod kątem możliwości ich realizacji (odrzucenie propozycji musi być uzasadnione).
  3. Zadania przyjęte do realizacji zostają wybrane przez mieszkańców podczas zebrania, zwykle odbywającego się w pierwszej połowie września roku poprzedzającego realizację zadań (termin spotkania ustalany jest przez Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu).

Jak ustalany jest budżet na zadania lokalne?

O tym, ile środków na realizację zadań lokalnych ma do dyspozycji każda jednostka pomocnicza, informuje wójt do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Kwoty na zadania lokalne ustalane są wg wzoru:

D = C+B*C/1000

gdzie:
D – Kwota zadania lokalnego dla danej jednostki pomocniczej na dany rok budżetowy
B – Ilość mieszkańców w jednostce pomocniczej – stan na dzień 30 czerwca roku, poprzedzającego rok budżetowy, w którym są realizowane zadania
C – Kwota bazowa (obecnie wynosi 24 tys. zł).

Jakie propozycje można zgłaszać do realizacji w ramach zadań lokalnych?

Propozycje zadań lokalnych zależą głównie od potrzeb i kreatywności mieszkańców. Mogą to być np.:

Ważne jest, aby efekt realizacji zadania był ogólnodostępny, a nie skierowany do wybranej, wąskiej grupy osób.

Realizacje z lat ubiegłych

W ciągu czterech lat funkcjonowania programu zrealizowanych zostało setki zadań, w tym m.in.:

W roku 2019 pula środków na wszystkie zadania lokalne w gminie Suchy Las (plan) wyniosła 922 752,50 zł.

Dokumenty do pobrania: