- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Gospodarka odpadami

Terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych w roku kalendarzowym

 1. do 28 lutego – za styczeń i luty
 2. do 30 kwietnia – za marzec i kwiecień
 3. do 30 czerwca – za maj i czerwiec
 4. do 31 sierpnia – za lipiec i sierpień
 5. do 31 października – za wrzesień i październik
 6. do 31 grudnia – za listopad i grudzień

Zmiana danych w deklaracji:

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty należnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość), właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową (skorygowaną) deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłata w zmienionej wysokości płatna jest do ostatniego dnia miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Stawki za odbiór śmieci

Od 1 września 2020 r. obowiązuje jednolita stawka za odpady w wysokości 25 zł.

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny [1] mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 2 zł po złożeniu odpowiedniego oświadczenia i zmianie deklaracji.

Osoby kompostujące bioodpady w przydomowym kompostowniku i posiadające pojemnik na bioodpady mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 1 zł/os po złożeniu zmiany deklaracji.

Informacje o gospodarce odpadami

Deklarację, Regulamin utrzymania czystości w gminie, oświadczenie o Karcie Dużej Rodziny [1], zamówienie pojemnika na odpady zielone i inne informacje związane z gospodarką odpadami można znaleźć na stronie BIP Urzędu Gminy Suchy Las. [2]

Stan zobowiązań i płatności

Stan zobowiązań związanych z wywozem odpadów można sprawdzić, a następnie dokonać płatności w aplikacji eUrząd [3] po zalogowaniu do systemu.


Elektroniczna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć również elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP [4].

Deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).


Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PSZOK ZGK Chludowo
ul. Golęczewska, 62-001 Chludowo
tel. 691 150 250
e-mail: [email protected] [5]

Godziny otwarcia:  


Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454 ze zm.) gmina udostępnia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarach gminy są położone gospodarstwa rolne.

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

 1. Grupa RECYKL S.A ul. Letnia 3, 63-100 Śrem (opony) tel. 61 281 06 11
 2. FOLTRANS Piotr Włodarczyk, ul. Kolejowa 36, 64-020 Czempiń (folia, sznurek) tel. 692 335 828
 3. Jopek Recykling Fabianów ul. Przemysłowa 12 63-330 Dobrzyca (folia, sznurek) tel. 667 429 619
 4. Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik Wąbiewo 26 64-061 Kamieniec (folia, sznurek) tel. 61 443 26 31
 5. PSZOK Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las sp. z o.o ul. Golęczewska 22a 62-001 Chludowo tel. 691 150 250

Z uwagi na to, że odpady te odbierane są odpłatnie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z daną firmą.


Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Suchy Las (Rejestr Działalności Regulowanej)

rejestr
[7]


Firmy, punkty zbierania i sprzedaży na terenie gminy Suchy Las zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Firmy zbierające na terenie gminy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Punkty sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego:


Problemowe odpady

Jeśli masz jakiekolwiek problemy, co zrobić z danym odpadem – zadzwoń do ZGK, tel. 61 8 125 160 wew. 5, kom. 691 150 250 lub napisz na adres [email protected] Pracownicy ZGK pomogą Ci we właściwym pozbyciu się kłopotliwego odpadu!


Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne zmieszanych odpadów, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania


Osiągnięte przez gminę Suchy Las poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji i przekazanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

Osiągnięte-poziomy-recyklingu
[8]