Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej trójkę dzieci.

Aktualnie dla rodzin z gminy Suchy Las dostępne są karty w ramach następujących programów:

 • Karta Dużej Rodziny – program gminny
 • Karta Dużej Rodziny – program rządowy
 • Wielkopolska Karta Rodziny – program wojewódzki

Karta Dużej Rodziny Gminy Suchy Las została wprowadzona w 2013 r. uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr XLI/442/13 i jest adresowana do rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Suchy Las (także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka), składających się z rodziców lub jednego rodzica, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia albo do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się, studiuje lub jest niepełnosprawne.

Karta wydawana jest bezpłatnie. Aby otrzymać kartę należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w pokoju nr 10, tel. 61 8926 448.

Godziny przyjmowania wniosków:

 • poniedziałek w godzinach 8-16
 • wtorek-piątek w godzinach 7-15

Czas oczekiwania na kartę wynosi około 30 dni.

Dokumenty do pobrania:

Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny!

Uchwała przewiduje możliwość przystąpienia każdego przedsiębiorcy z terenu Gminy do Programu „Karta dużej rodziny”. Zwracamy się zatem do Państwa z propozycją rozważenia przystąpienia do tego Programu. Oferując zniżki na swoje towary i usługi, nie tylko udzielicie Państwo wsparcia rodzinom mieszkającym w naszej gminie, ale również zyskacie nowych, stałych klientów. Przystąpienie do Programu to dowód Państwa wrażliwości społecznej i sposób na stworzenie pozytywnego wizerunku firmy.

Aby stać się Partnerem Programu „Karta dużej rodziny” wystarczy wypełnić deklarację przystąpienia do Programu i przesłać ją lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Suchy Las. W formularzu tym określają Państwo zakres preferencyjnych warunków dla rodzin wielodzietnych. Po podpisaniu porozumienia w sprawie współpracy, otrzymacie Państwo materiały z logo programu do oznakowania siedziby prowadzenia działalności gospodarczej, zyskacie Państwo prawo do wykorzystywania logotypu Programu na swoich stronach internetowych i materiałach reklamowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014.755), rodziny wielodzietne (utrzymujące przynajmniej trójkę dzieci) mogą składać wniosek w Urzędzie Gminy Suchy Las o wydanie Karty Dużej Rodziny zwanej dalej „Kartą”. Karta dotyczy rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Beneficjentami są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

 1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) albo osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
 3. dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Złożenie wniosku

Karta wydawana jest bezpłatnie. Aby otrzymać kartę należy złożyć wniosek i oświadczenie, które można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Suchy Las.

Wypełniony wniosek można złożyć elektronicznie lub w Urzędzie Gminy Suchy Las, przy okazaniu oryginałów lub odpisów dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Uprawnienia do zniżek

Karta uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na Platformie Informacyjno-Usługowej [email protected] i jest aktualizowana na bieżąco.

Utrata karty

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona i dołączyć do niego oświadczenie do duplikatu oraz potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu . Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 9,78 zł. Wpłaty można dokonać w Poznańskim Banku Spółdzielczym na ul. Szkolnej 16 w Suchym Lesie lub przelewem na konto Urzędu Gminy Suchy Las na nr 12 9043 1054 3054 0021 4641 0184. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Karta elektroniczna

Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 r. (forma tradycyjna – plastikowa), nie ponosi opłaty za zamówienie dodatkowej elektronicznej formy karty (aplikacja na telefon), jeżeli złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej, przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Dla wniosków złożonych po 1 stycznia 2020 roku w przypadku składania kolejnego wniosku dotyczącego zamówienie dodatkowej formy karty (tradycyjnej lub elektronicznej) opłata wynosi 9,21 zł. Wpłaty można dokonać w Poznańskim Banku Spółdzielczym na ul. Szkolnej 16 w Suchym Lesie lub przelewem na konto Urzędu Gminy Suchy Las na nr 12 9043 1054 3054 0021 4641 0184. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za zamówienie dodatkowej formy dla (imię i nazwisko osoby, dla której wnosimy o wydanie  karty).

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

Informacje na temat Programu i jego partnerach znajdują się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

wydrukuj wydrukuj