Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator i inspektor danych osobowych

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13, 62-002 Suchy Las, email: [email protected].

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie jest: Krzysztof Dziemian, e-mail: [email protected], zastępcą inspektora ochrony danych jest Krzysztof Kowal, e-mail: [email protected].

Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

 1. Realizacji czynności urzędowych tj. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. Wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 3. Związanych z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników, w celu wykonywania nałożonych na administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów prawa podatkowego i rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b oraz c RODO;
 4. Współpracy z firmami zewnętrznymi, z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 5. Przyszłego dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. Zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Gminy Suchy Las, poprzez Monitoring, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO.

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej, obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Pastwa przez Administratora.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO: 
  • prawo dostępu do treści danych 
  • prawo do sprostowania danych 
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  • prawo do przenoszenia danych 
 • Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 
  • prawo dostępu do treści danych 
  • prawo do sprostowania danych 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO: 
  • prawo dostępu do treści danych 
  • prawo do sprostowania danych 
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

Prawo do cofnięcia zgody 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na wskazany powyżej adres e-mail lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

Bezpieczeństwo danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak: 

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. kontrahentom Administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych stosownych umów podpisanych przez Administratora przetwarzają dane osobowe

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Mechanizmy cookies na stronach internetowych suchylas.pl

W związku z udostępnianiem usług internetowych Urząd Gminy Suchy Las stosuje tzw. cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

 1. tworzenia statystyk, które np. wspierają pozycjonowanie stron, ułatwiając dotarcie do niezbędnej Państwu informacji;
 2. zmiany wyglądu lub wersji strony (np. wielkość czcionki, wersja dla niedowidzących);
 3. przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji).

Więcej informacji o cookies.

wydrukuj wydrukuj