O Patronat Honorowy Wójta Gminy mogą ubiegać się organizatorzy wydarzeń odbywających się na terenie gminy Suchy Las oraz wszystkich tych, które wpisują się w zadania samorządu gminnego i służą jego promocji oraz budowie jego pozytywnego wizerunku. 

Wniosek o Patronat należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym wydarzeniem na adres:

Gmina Suchy Las
ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las 

Wniosek o Patronat powinien zawierać następujące informacje:

 1. Nazwa wydarzenia
 2. Miejsce i termin wydarzenia
 3. Zasięg wydarzenia: międzynarodowy/ogólnopolski/regionalny/lokalny
 4. Opis i cele wydarzenia
 5. Grupa docelowa wydarzenia oraz przewidywana liczba uczestników
 6. Uzasadnienie, dla którego Wójt Gminy powinien objąć wydarzenie Patronatem Honorowym
 7. Źródła finansowania wydarzenia
 8. Dodatkowe informacje nt. wydarzenia (promocja, zaangażowanie mediów)
 9. Czy wnioskodawca zamierza wnioskować również o dofinansowanie wydarzenia (jeśli tak, to w jakieś wysokości)
 10. Lista instytucji, do których zwrócono się o patronat (honorowy i medialny)
 11. Dane organizatora/wnioskodawcy (pełna nazwa, dokładny adres oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail osoby kontaktowej)

O decyzji o udzieleniu Patronatu bądź jego odmowie wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie.

Udzielenie Patronatu przez Wójta Gminy Suchy Las jest równoznaczne z udzieleniem patronatu medialnego Gazety Sucholeskiej.

Przyznanie Patronatu Honorowego Wójta Gminy Suchy Las zobowiązuje organizatora do:

 • ekspozycji symboli gminy Suchy Las (herbu i logo* – do pobrania poniżej), zwanych dalej symbolami, w wydawnictwach oraz wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z wydarzeniem, w szczególności: zaproszeniach, plakatach, folderach, katalogach, tablicach informacyjnych, drukach promocji własnej. Wszelkie projekty graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących wydarzenia, na których znajdują się symbole, należy przesłać przed drukiem drogą elektroniczną w celu akceptacji poprawności jego publikacji,
 • przesłania na adres [email protected] najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem szczegółowych informacji o wydarzeniu, tj. program wydarzenia, zdjęcie/plakat reklamujące wydarzenie w rozdzielczości min. 1024×876 px,
 • ekspozycji symboli w miejscu trwania wydarzenia na nośnikach typu roll-up, banner (możliwość wypożyczenia w Referacie Promocji Gminy),
 • umieszczenia symboli w serwisie internetowym dotyczącym wydarzenia (o ile taki istnieje) wraz z opcją przekierowania na stronę www.suchylas.pl,
 • uwzględnienia roli gminy Suchy Las w wypowiedziach dla mediów,
 • przekazywania bieżących informacji o działaniach podejmowanych w ramach realizacji wydarzenia oraz dokumentacji będącej podsumowaniem wydarzenia.

Korzystanie z symboli gminnych

Zgoda na korzystanie z symboli gminnych udzielana jest na podstawie odrębnego wniosku zgodnie z Zarządzeniem nr 136/2011 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17.11.2011 r. w sprawie zasad korzystania z logotypu Gminy Suchy Las. W tej sprawie prosimy o kontakt z Referatem Promocji Gminy – tel. 61 8926 287, e-mail: [email protected].

wydrukuj wydrukuj