Urząd Gminy Suchy Las zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.suchylas.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: —-

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. [2.4.4] Cel linku z kontekstem
 2. [3.3.1] Identyfikacja błędów
 3. [3.3.2] Etykiety lub instrukcje
 4. Brak napisów na niektórych filmach – zostały one opublikowane przed wejściem w życie ustawy
 5. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Powodem powyższych wyłączeń (dotyczy punktu od 1 do 3) jest nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego ze względu na istniejącą konieczność modyfikowania dodatku do systemu zarządzania treścią po każdorazowej jego aktualizacji (wynikającej z poprawy bezpieczeństwa, refaktoryzacji kodu lub dodania nowych funkcji).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-30

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: MasterPunkt – Spółdzielnia Socjalna, ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Zgłaszanie problemów z dostępnością:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Olszewska.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 61-8926-442

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Suchy Las
 • Adres: URZĄD GMINY SUCHY LAS ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 61-8926-251

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy zlokalizowana jest w dwóch różnych budynkach.

Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, budynek A

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne, które znajduje się od ul. Szkolnej, i wejście boczne, które znajduje się od ul. Poziomkowej. Do obu wejść prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków.

Biuro Obsługi Interesantów znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W budynku nie ma windy, a na 1. piętro można dojść tylko schodami. Dotarcie z wejścia bocznego do głównej części urzędu wymaga pokonania schodów.

Obsługa klientów odbywa się na parterze, w Sali Obsługi Klientów, po lewej stronie od wejścia głównego.

Do budynków Urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy Suchy Las funkcjonuje pętla indukcyjna.

Osoby niesłyszące obsługiwane są za pośrednictwem Tłumacza Migam.  

W budynku zamontowano system ToTuPoint – nad wejściem głównym, w holu oraz nad wejściem do sali obsługi.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Na parkingu przez wejściem głównym wyznaczono dwa miejsca dla niepełnosprawnych. Przed wejściem bocznym znajduje się jedno miejsce dla niepełnosprawnych.

Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 7, 62-002 Suchy Las, budynek B

Do biur Urzędu prowadzą dwa wejścia.

Jedno wejście znajduje się od ulicy, a biura mieszczą się na parterze. Nad wejściem oraz przy ladzie do obsługi zamontowane są czujniki ToTuPoint.

Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku, a do biur prowadzą strome schody.

W budynku nie ma windy.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku brak miejsc dla niepełnosprawnych.

wydrukuj wydrukuj