Program pobudzania aktywności obywatelskiej

Od maja 2015 roku w gminie Suchy Las obowiązuje uchwała w sprawie „Programu pobudzania aktywności obywatelskiej”. Jej zapisy służą jednostkom pomocniczym w wpisaniu ich inicjatyw, służących społeczności danej jednostki, do budżetu gminy Suchy Las jako zadania lokalne.

Jak to działa?

Od pomyslu do realizacji 3 new - Zadania lokalne
 1. Mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły na zadania lokalne do Sołtysa lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym zadania są realizowane (zadania na rok 2025 powinny być zaproponowane do 30 czerwca 2024 r.).
 2. Zaproponowane przez mieszkańców zadania zostają zaopiniowane przez Wójta Gminy pod kątem możliwości ich realizacji (odrzucenie propozycji musi być uzasadnione).
 3. Zadania przyjęte do realizacji zostają wybrane przez mieszkańców podczas zebrania, zwykle odbywającego się w pierwszej połowie września roku poprzedzającego realizację zadań (termin spotkania ustalany jest przez Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu).

Jak ustalany jest budżet na zadania lokalne?

O tym, ile środków na realizację zadań lokalnych ma do dyspozycji każda jednostka pomocnicza, informuje wójt do 15 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Kwoty na zadania lokalne ustalane są wg wzoru:

D = C+B*C/1000

gdzie:
D – Kwota zadania lokalnego dla danej jednostki pomocniczej na dany rok budżetowy
B – Ilość mieszkańców w jednostce pomocniczej – stan na dzień 30 czerwca roku, poprzedzającego rok budżetowy, w którym są realizowane zadania
C – Kwota bazowa (obecnie wynosi 27 tys. zł).

Jakie propozycje można zgłaszać do realizacji w ramach zadań lokalnych?

Propozycje zadań lokalnych zależą głównie od potrzeb i kreatywności mieszkańców. Mogą to być np.:

 • inwestycje w drobną infrastrukturę – place zabaw, wyposażenie świetlic, kosze na śmieci, ławki, tablice informacyjne….
 • kumulowanie środków na sfinansowanie projektów, których wartość przekracza jednoroczny budżet jednostki pomocniczej
 • dofinansowanie projektów finansowanych z innych źródeł niż zadania lokalne
 • nasadzenia drzew, krzewów
 • działania związane z pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego, turystyką
 • integracja mieszkańców – festyny z okazji Dnia Dziecka, spotkania wigilijne, ogniska, kina plenerowe….
 • zadania promocyjne jednostki pomocniczej – gadżety z logo osiedla/sołectwa, materiały informacyjne

Ważne jest, aby efekt realizacji zadania był ogólnodostępny, a nie skierowany do wybranej, wąskiej grupy osób.

Realizacje z lat ubiegłych

W ciągu czterech lat funkcjonowania programu zrealizowanych zostało setki zadań, w tym m.in.:

 • liczne festyny i imprezy integracyjne
 • działania teatralne dla seniorów w Biedrusku
 • pokazy kina plenerowego
 • zakup domków dla pszczół, kotów, kaczek
 • zakup stojaków rowerowych
 • zakup koszy na śmieci
 • zakup ławek ogrodowych
 • zakup huśtawek, tyrolek, karuzel
 • zakup systemu nagłośniającego
 • projekt rewitalizacji ogrodu przy ul. Żukowej
 • wykonanie tablic upamiętniających Powstańców Wielkopolskich i 100-lecie Odzyskania Niepodległości w Golęczewie
 • organizacja Sucholeskiego Targu Śniadaniowego
 • organizacja i współorganizacja rajdów rowerowych
 • wiata w parku przy ul. Szkółkarskiej wraz z utwardzeniem nawierzchni pod nią
 • dzierżawa pomieszczenia garażowego w Złotnikach Wsi
 • kursy z pierwszej pomocy w Jelonku
 • zakup stołu do cymbergaja

Dokumenty do pobrania:

wydrukuj wydrukuj