Zgodnie z Zarządzeniem nr 228/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2019 r., dzieciom z niepełnosprawnością Gmina Suchy Las zapewnia:

Bezpłatny transport i opiekę:

  • uczniom z niepełnosprawnością, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  • dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą
    a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
    b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

albo

zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekun prawny.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 127 ustawy prawo oświatowe, w przypadku dojazdu do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Realizacja świadczenia następuje na wniosek rodziców lub opiekuna prawnego dziecka, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.

We wniosku rodzice lub opiekun prawny dziecka wskazują formę świadczenia, z którego zamierzają skorzystać.

Do wniosku załącza się odpowiednio aktualne opinie i orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub potrzebie kształcenia specjalnego, wg przepisów odrębnych.

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Suchy Las do dnia 31 lipca każdego roku.

228_2019

wydrukuj wydrukuj