- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 228/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2019 r., dzieciom niepełnosprawnym Gmina Suchy Las zapewnia:

Bezpłatny transport i opiekę:

albo

zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekun prawny.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 127 ustawy prawo oświatowe, w przypadku dojazdu do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Realizacja świadczenia następuje na wniosek rodziców lub opiekuna prawnego dziecka, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.

We wniosku rodzice lub opiekun prawny dziecka wskazują formę świadczenia, z którego zamierzają skorzystać.

Do wniosku załącza się odpowiednio aktualne opinie i orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub potrzebie kształcenia specjalnego, wg przepisów odrębnych.

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Suchy Las do dnia 31 lipca każdego roku.

228_2019
[3]