Terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych w roku kalendarzowym

 1. do 28 lutego – za styczeń i luty
 2. do 30 kwietnia – za marzec i kwiecień
 3. do 30 czerwca – za maj i czerwiec
 4. do 31 sierpnia – za lipiec i sierpień
 5. do 31 października – za wrzesień i październik
 6. do 31 grudnia – za listopad i grudzień

Zmiana danych w deklaracji:

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty należnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość), właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową (skorygowaną) deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku śmierci mieszkańca dopuszcza się złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny za wyjątkiem sytuacji wskazanych powyżej.

Stawki za odbiór śmieci

Od 1 września 2022 r. obowiązuje nowa stawka za odpady w wysokości 33 zł.

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 2 zł po złożeniu odpowiedniego oświadczenia i zmianie deklaracji.

Osoby kompostujące bioodpady w przydomowym kompostowniku i nieposiadające pojemnika na bioodpady mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 2 zł/os. po złożeniu zmiany deklaracji.

Informacje o gospodarce odpadami

Deklarację, Regulamin utrzymania czystości w gminie, oświadczenie o Karcie Dużej Rodziny, zamówienie pojemnika na odpady zielone i inne informacje związane z gospodarką odpadami można znaleźć na stronie BIP Urzędu Gminy Suchy Las.

Stan zobowiązań i płatności

Stan zobowiązań związanych z wywozem odpadów można sprawdzić, a następnie dokonać płatności w aplikacji eUrząd po zalogowaniu do systemu.


Elektroniczna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć również elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).


Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PSZOK ZGK Chludowo
ul. Golęczewska, 62-001 Chludowo
tel. 691 150 250
e-mail: [email protected]

Godziny otwarcia:  

 • poniedziałki 8.00-17.00
 • od wtorku do piątku 8.00 – 15.00
 • soboty 9.00 – 12.00
  W niedziele i dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny.

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454 ze zm.) gmina udostępnia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarach gminy są położone gospodarstwa rolne.

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

 1. Grupa RECYKL S.A ul. Letnia 3, 63-100 Śrem (opony) tel. 61 281 06 11
 2. FOLTRANS Piotr Włodarczyk, ul. Kolejowa 36, 64-020 Czempiń (folia, sznurek) tel. 692 335 828
 3. Jopek Recykling Fabianów ul. Przemysłowa 12 63-330 Dobrzyca (folia, sznurek) tel. 667 429 619
 4. Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik Wąbiewo 26 64-061 Kamieniec (folia, sznurek) tel. 61 443 26 31
 5. PSZOK Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las sp. z o.o ul. Golęczewska 22a 62-001 Chludowo tel. 691 150 250

Z uwagi na to, że odpady te odbierane są odpłatnie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z daną firmą.


Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Suchy Las (Rejestr Działalności Regulowanej)

Rejestr-dzialalnosci-regulowanej-RDR-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-wykaz-firm


Firmy, punkty zbierania i sprzedaży na terenie gminy Suchy Las zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Firmy zbierające na terenie gminy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • „REMONDIS Sanitech Poznań” Sp. z o.o. ul. Górecka 104, 61-483 Poznań
 • przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 • Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1 (zbierający: Zakład Zagospodarowania Odpadów; Al. Marcinkowskiego 11; 61-827 Poznań)

Punkty sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego „ZATECH” Sp. z o.o., Złotkowo ul. Złota 25, 62-002 Suchy Las
 • „Biedronka”, ul. Nowy Rynek 6, 62-002 Suchy Las

Problemowe odpady

Jeśli masz jakiekolwiek problemy, co zrobić z danym odpadem – zadzwoń do ZGK, tel. 61 8 125 160 wew. 5, kom. 691 150 250 lub napisz na adres [email protected]. Pracownicy ZGK pomogą Ci we właściwym pozbyciu się kłopotliwego odpadu!


Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne zmieszanych odpadów, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu ITPOK (Spalarnia Odpadów) ul. Energetyczna 5 61-016 Poznań (odpady zmieszane)
 • ORDO Poznań sp. z o.o sp.k ul. Gdyńska 131 62-004 Czerwonak (bioodpady)
 • PreZero Recycling Zachód sp. z o.o  Piotrowo Pierwsze 26/27 62-020 Czempiń (bioodpady)
 • KOMMUNALSERVICE VORNKAHL POLSKA Sp. z o.o. Tczew 8 83-110 Tczew (bioodpady)
 • Geocarb Group sp. z o. o. 21-132 Kamionka (bioodpady)

Osiągnięte przez gminę Suchy Las poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji i przekazanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 • rok 2012 –  541%
 • rok 2013 – 192,5 %
 • rok 2014 – 2,17%
 • rok 2015 – 0% – nie przekazano żadnych odpadów do składowania
 • rok 2016 – 0% – nie przekazano żadnych odpadów do składowania
 • rok 2017 – 0% – nie przekazano żadnych odpadów do składowania
 • rok 2018 – 0% – nie przekazano żadnych odpadów do składowania
 • rok 2019 – 0% – nie przekazano żadnych odpadów do składowania
 • rok 2020 – 0% – nie przekazano żadnych odpadów do składowania
 • rok 2021 – 0% – nie przekazano żadnych odpadów do składowania

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

 • rok 2012 – 58,2%
 • rok 2013 – 41,9%
 • rok 2014 – 81,56%
 • rok 2015 – 84,79%
 • rok 2016 – 95,62%
 • rok 2017 – 73,66%
 • rok 2018 – 71,37%
 • rok 2019 – 78,66%
 • rok 2020 – 93,75%
 • rok 2021 – 47,45%

UWAGA! W 2021 roku Minister Klimatu i Środowiska zmienił sposób obliczania poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (Dz. U z 2021 r. poz. 1530).

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 • rok 2012 – 38%
 • rok 2013 – 98%
 • rok 2014 – 85,34%
 • rok 2015 – 89,95%
 • rok 2016 – 48,40%
 • rok 2017 – 52,71%
 • rok 2018 – 43,79%
 • rok 2019 – 71,18%
 • rok 2020 – 100%
 • rok 2021 – 79,09%

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. z 2022 r. poz. 1297 obliczany jest począwszy od 2020 roku):

 • rok 2020 – 3,15%
 • rok 2021 – 3,36%
poziomy-firm-2021

wydrukuj wydrukuj