Terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych w roku kalendarzowym

  1. do 28 lutego – za styczeń i luty
  2. do 30 kwietnia – za marzec i kwiecień
  3. do 30 czerwca – za maj i czerwiec
  4. do 31 sierpnia – za lipiec i sierpień
  5. do 31 października – za wrzesień i październik
  6. do 31 grudnia – za listopad i grudzień

Zmiana danych w deklaracji:

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty należnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość), właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową (skorygowaną) deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłata w zmienionej wysokości płatna jest do ostatniego dnia miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Stawki za odbiór śmieci

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują następujące stawki za odbiór śmieci:

  • 15 zł za odpady segregowane
  • 30 zł za odpady nieposegregowane.

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 2 zł po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.

Informacje o gospodarce odpadami

Deklarację, Regulamin utrzymania czystości w gminie, oświadczenie o Karcie Dużej Rodziny, zamówienie pojemnika na odpady zielone i inne informacje związane z gospodarką odpadami można znaleźć na stronie BIP Urzędu Gminy Suchy Las.

Stan zobowiązań i płatności

Stan zobowiązań związanych z wywozem odpadów można sprawdzić, a następnie dokonać płatności w aplikacji eUrząd po zalogowaniu do systemu.


Elektroniczna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć również elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).


Problemowe odpady

Jeśli masz jakiekolwiek problemy, co zrobić z danym odpadem – zadzwoń do ZGK, tel. 61 8 125 160 wew. 5, kom. 691 150 250 lub napisz na adres [email protected] Pracownicy ZGK pomogą Ci we właściwym pozbyciu się kłopotliwego odpadu!

wydrukuj wydrukuj