Widok rąk na deszczu, które trzymają roślinę

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski do Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Beneficjenci Programu

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Forma i intensywność dofinansowania

Dotacje do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład zadania, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

  1. Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).
  2. Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż , budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
    • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego, instalacja rozsączająca,
    • zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny: zbiornik retencyjny nadziemny otwarty lub zamknięty od 2 m3 pojemności, zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
    • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wydrukuj wydrukuj