Grupa 4 osób zespołu konsultacyjnego siedząca przy stole naprzeciw 2 kamer w sali konferencyjnej.

Z początkiem roku, od 12 do 21 stycznia odbyły się warsztaty konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021-2030. Udział w nich wzięło 87 mieszkańców gminy. Część uczestniczyła w kilku spotkaniach, nie tylko dedykowanych dla ich miejscowości. Spotkaniom przewodniczył zastępca wójta gminy Marcin Buliński, występujący też w roli przewodniczącego Zespołu Zadaniowego i Konsultacyjnego ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2021 – 2030. Warsztaty prowadził dr Bartłomiej Kołsut – kierownik grupy roboczej ds. realizacji strategii rozwoju gminy z Zakładu Geografii Ekonomicznej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Zgodnie z uchwałą w sprawie konsultacji z mieszkańcami z 24 września 2020 roku, warsztaty konsultacyjne przeprowadzono w czterech etapach, obejmując nimi obszar całej gminy Suchy Las. Z powodu pandemii odbyły się one online poprzez platformę komunikacyjną ZOOM. Każdy warsztat składał się z trzech części. Na początku dr Bartłomiej Kołsut przedstawiał
raport z diagnozy stanu gminy Suchy Las oraz informował o przebiegu pracy nad strategią rozwoju i przeprowadzonych badaniach. Informował o tym, że warsztaty są ostatnim etapem konsultowania strategii przed opracowaniem projektu, dopasowanego do potrzeb społeczności. Następnie
uczestnicy zostali zamknięci w wirtualnych pokojach, w których toczyła się praca w kilkuosobowych grupach. Ustalane były mocne i słabe strony gminy oraz projekty, które wydawały się mieszkańcom ważne do zrealizowania.

Wybrzmiało wiele pomysłów wspólnych dla wszystkich miejscowości. Pokrywały się one często z przeprowadzonymi do tej pory badaniami ankietowymi i pogłębionymi z liderami społecznymi. Niektóre propozycje wychodzą ponad kompetencje samorządu gminnego, ale powinny pojawić się w projekcie dokumentu, aby mobilizowały władze do lobbowania na
ich rzecz w instytucjach wyższego rzędu. Okazało się również, że perspektywa postrzegania mocnych i słabych stron gminy może się różnić w zależności od miejsca zamieszkania. Wszystkie zaproponowane przez mieszkańców projekty znajdą się w projekcie dokumentu, również te które wpłynęły do zespołu konsultacyjnego na piśmie. Będą one weryfikowane jednak przede wszystkim pod kątem możliwości finansowych i formalnych.

Podsumowując warsztaty konsultacyjne zastępca wójta Marcin Buliński podziękował wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie spotkań i wyraził nadzieję, że projekt dokumentu będzie konsultowany już w formie bezpośredniej.

wydrukuj wydrukuj