Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To event minęło.

Wielki Test o Gminie Suchy Las

5 listopada 2022 @ 08:00 - 13 listopada 2022 @ 23:59

grafika do wydarzenia
Czy wiesz, kiedy powstały poszczególne miejscowości Gminy Suchy Las? A może znasz nazwy wiosek, które na przestrzeni ostatnich 100 lat przestały istnieć? W którym wieku wybudowano kościół w Chojnicy, a w jakim filmie kościół ten stanowił scenografię? Jeśli znasz odpowiedź, to świetnie, jeśli nie, warto poczytać na ten temat!

Sprawdź swoją wiedzę o gminie Suchy Las w Wielkim Teście (tym razem w wersji internetowej) i zostań Sucholeskim Omnibusem 2022! 

Do udziału w Teście zapraszamy osoby powyżej 13. roku życia (dozwolone wsparcie rodziny!). Dla uczestników przygotowaliśmy 40 pytań zamkniętych w formularzu internetowym Microsoft Forms. Każde pytanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź, za wskazanie której uczestnik otrzymuje 1 punkt. Nie zwlekaj z wypełnieniem Testu! Przy równej liczbie poprawnych odpowiedzi o klasyfikacji końcowej zadecyduje wcześniejsza data wypełnienia Testu oraz czas, w którym zostanie wypełniony. Na wypełnienie Testu Uczestnik ma 60 minut.

Formularz Testu aktywny będzie od 5 listopada 2022 r. godz. 8:00 do 13 listopada 2022 r. godz. 23:59.

Udział w Teście jest dobrowolny i bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do Testu jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu mailowego w celu przeprowadzenia Testu, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru nagród. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego oraz jego dane kontaktowe (rodzic/opiekun prawny będzie proszony o wypełnienie ostatniej części formularza). Wyniki Testu zostaną upublicznione na stronie internetowej www.suchylas.pl, funpage’u Gminy Suchy Las na Facebooku www.facebook.com/GminaSuchyLas oraz w Gazecie Sucholeskiej.

Zapraszamy do zabawy!

Literatura polecana dla osób przygotowujących się do udziału w Teście:

 • Zenon Pilarczyk, Jan Rewers „Monografia Gminy Suchy Las”,
 • Ryszard Chruszczewski „Zarys historii Gminy Suchy Las i jej mieszkańców”,
 • Ryszard Chruszczewski „Ilustrowane dzieje Gminy Suchy Las”,
 • „Gazeta Sucholeska” rocznik 2021 i 2022,
 • strona internetowa www.suchylas.pl.

WYPEŁNIJ WIELKI TEST O GMINIE SUCHY LAS

 

Regulamin

 1. Organizatorem Testu Wiedzy o Gminie Suchy Las (zwanego dalej „Testem”) jest Wójt Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las.
 2. Koordynatorem Testu jest Referat Promocji Gminy Suchy Las, dane kontaktowe: Małgorzata Dawidowska, [email protected], tel. 61 8926 512.
 3. Tematyką Testu jest historia oraz stan obecny Gminy Suchy Las. Celem przeprowadzenia Testu jest popularyzacja wiedzy o gminie Suchy Las oraz pobudzanie zainteresowań problematyką lokalną wśród mieszkańców.
 4. Test jest prowadzony na terenie RP za pośrednictwem narzędzia Microsoft Forms, opublikowany na stronie internetowej www.suchylas.pl.
 5. Test rozpoczyna się 5.11.2022 r. o godz. 8:00 i trwa do 13.11.2022 r. godz. 23:59.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi do 18.11.2022 br. poprzez opublikowanie listy laureatów na stronie internetowej www.suchylas.pl.com oraz funpage’u Gminy Suchy Las na Facebooku www.facebook.com/GminaSuchyLas. Dopuszcza się możliwość przedłużenia trwania Testu oraz terminu ogłoszenia jego wyników.
 7. Uczestnikami Testu mogą być osoby fizyczne powyżej 13. roku życia, które w czasie trwania Testu udzielą odpowiedzi na pytania zawarte w Teście. Udział w Teście jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 8. Warunkiem przystąpienia do Testu jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu mailowego w celu przeprowadzenia Testu. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest dodatkowa zgoda opiekuna prawnego oraz podanie jego danych. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru nagród.
 9. Wyniki Testu zostaną upublicznione do 18.11.2022 r. na stronie internetowej www.suchylas.pl, funpage’u Gminy Suchy Las na Facebooku www.facebook.com/GminaSuchyLas oraz w Gazecie Sucholeskiej. Dopuszcza się możliwość przedłużenia trwania Testu oraz terminu ogłoszenia jego wyników.
 10. Podczas wręczania nagród laureatom Testu prowadzona będzie fotorelacja, która zostanie opublikowana we wskazanych w pkt. 9 mediach. W przypadku zamiaru publikacji wizerunku osób niepełnoletnich wymagana jest dodatkowa zgoda opiekuna prawnego.
 11. Test polega na wskazaniu prawidłowej spośród czterech odpowiedzi na pytania zawarte w Teście.
 12. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 (jeden) punkt.
 13. Na udzielenie odpowiedzi uczestnik ma 60 minut.
 14. Uczestnik może rozwiązać Test tylko jeden raz (weryfikacja nastąpi na podstawie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail).
 15. Klasyfikacja uczestników nastąpi na podstawie uzyskanej liczby punktów. W przypadku miejsc ex aequo o wyższym miejscu w klasyfikacji zadecyduje wcześniejsza data wypełnienia Testu oraz czas wypełnienia Testu.
 16. Organizator nagrodzi dziesięciu uczestników z największą liczbą punktów nagrodami o łącznej wartości 2000 zł. Wydanie nagród laureatom niepełnoletnim może się odbyć wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego małoletniego.
 17. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. Jeśli będą wprowadzone jakiekolwiek zmiany, Organizator poinformuje o tym na stronie internetowej www.suchylas.pl.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Wójt Gminy Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13, 62-002 Suchy Las, email: [email protected].
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Suchy Las: [email protected].
 3. Dane osobowe uczestników (imię, nazwisko, telefon i adres e-mail) przetwarzane będą w celu:
 • przeprowadzenia Wielkiego Testu o Gminie Suchy Las, 6 ust. 1 lit. f RODO, w przypadku danych osoby niepełnoletniej art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • promocji Wielkiego Testu o Gminie Suchy Las na stronie www.suchylas.pl, Facebooku, “Gazecie Sucholeskiej”, 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • publikacja informacji o zwycięzcach konkursu, art. 6 ust. 1 lit. f oraz RODO,
 • wykonywanie zdjęć podczas konkursu. Utrwalone materiały przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji i promocji konkursu, w
 • publikacja wizerunku laureatów konkursu, art. 6 ust. 1 lit. f oraz RODO, przypadku wizerunku osoby niepełnoletniej art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • archiwizacji dokumentacji Wielkiego Testu o Gminie Suchy Las, art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Wielkim Teście o Gminie Suchy Las.
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia z Administratorem danych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 roku, poz. 217 ze zm.).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikowi przysługują następujące prawa:
 • Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 1. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Szczegóły

Start:
5 listopada 2022 @ 08:00
Koniec:
13 listopada 2022 @ 23:59
Wydarzenie Kategoria:

Organizator

Wójt Gminy Suchy Las

Miejsce

https://forms.office.com/r/rFry01skjU
wydrukuj wydrukuj