Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To event minęło.

Wielki Test o Gminie Suchy Las

24 listopada @ 20:00 - 26 listopada @ 23:59

Wielki Test o Gminie Suchy Las online 24-26 listopada 2023

30 listopada 1218 r. to data, którą każdy mieszkaniec Suchego Lasu powinien znać. To wtedy po raz pierwszy w historii pojawiła się pisana wzmianka o wsi Suchy Las. Było to w dokumencie biskupa Pawła, w którym Suchy Las wymieniony został jako jedna z osad odprowadzających dziesięcinę dla Joannitów. Na pamiątkę tego faktu już po raz kolejny organizujemy Wielki Test o Gminie Suchy Las, którego celem jest popularyzacja wiedzy o gminie Suchy Las w formie zabawy konkursowej. Na najlepszych znawców dziejów gminy Suchy Las czekają atrakcyjne nagrody!

Do udziału w Teście zapraszamy osoby powyżej 13. roku życia (dozwolone wsparcie rodziny!). Dla uczestników przygotowaliśmy 40 pytań zamkniętych w formularzu internetowym Microsoft Forms. Każde pytanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź, za wskazanie której uczestnik otrzymuje 1 punkt. Nie zwlekaj z wypełnieniem Testu! Przy równej liczbie poprawnych odpowiedzi o klasyfikacji końcowej zadecyduje wcześniejsza data wypełnienia Testu oraz czas, w którym zostanie wypełniony. Na wypełnienie Testu Uczestnik ma 60 minut.

Formularz Testu aktywny będzie od 24 listopada 2023 r. godz. 20:00 do 26 listopada 2023 r. godz. 23:59.

Udział w Teście jest dobrowolny i bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do Testu jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu mailowego w celu przeprowadzenia Testu, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru nagród. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego oraz jego dane kontaktowe (rodzic/opiekun prawny będzie proszony o wypełnienie ostatniej części formularza). Wyniki Testu zostaną upublicznione na stronie internetowej www.suchylas.pl, funpage’u Gminy Suchy Las na Facebooku www.facebook.com/GminaSuchyLas oraz w Gazecie Sucholeskiej.

Zapraszamy do zabawy!

Regulamin WIELKIEGO TESTU O GMINIE SUCHY LAS

 1. Organizatorem Wielkiego Testu o Gminie Suchy Las (zwanego dalej „Testem”) jest Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las.
 2. Koordynatorem Testu jest Referat Promocji Gminy Suchy Las, dane kontaktowe: Małgorzata Dawidowska, [email protected], tel. 61 8926 512.
 3. Tematyką Testu jest historia oraz stan obecny gminy Suchy Las. Celem przeprowadzenia Testu jest popularyzacja wiedzy o gminie Suchy Las oraz pobudzanie zainteresowań problematyką lokalną wśród mieszkańców.
 4. Test jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem narzędzia Microsoft Forms, opublikowany na stronie internetowej www.suchylas.pl.
 5. Test rozpoczyna się 24.11.2023 r. o godz. 20:00 i trwa do 26.11.2023 r. godz. 23:59.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi do 29.11.2023 r. poprzez opublikowanie listy laureatów na stronie internetowej www.suchylas.pl.com oraz funpage’u Gminy Suchy Las na Facebooku www.facebook.com/GminaSuchyLas. Dopuszcza się możliwość przedłużenia trwania Testu oraz terminu ogłoszenia jego wyników.
 7. Uczestnikami Testu mogą być osoby fizyczne powyżej 13. roku życia, które w czasie trwania Testu udzielą odpowiedzi na pytania zawarte w Teście. Udział w Teście jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 8. Warunkiem przystąpienia do Testu jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu mailowego w celuprzeprowadzenia Testu, w przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest dodatkowa zgoda opiekuna prawnego oraz podanie jego danych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia testu i wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru nagród,
 9. Wyniki Testu zostaną upublicznione na stronie internetowej www.suchylas.pl, funpage’u Gminy Suchy Las na Facebooku www.facebook.com/GminaSuchyLas oraz w Gazecie Sucholeskiej.
 10. Podczas wręczania nagród laureatom Testu prowadzona będzie fotorelacja, która zostanie opublikowana we wskazanych w pkt. 9 mediach. W przypadku zamiaru publikacji wizerunku osoba, której wizerunek ma być publikowany, lub w przypadku osób niepełnoletnich, opiekun prawny, zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na publikację wizerunku.
 11. Test polega na wskazaniu prawidłowej spośród czterech odpowiedzi na pytania zawarte w Teście.
 12. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 (jeden) punkt.
 13. Na udzielenie odpowiedzi uczestnik ma 60 minut.
 14. Uczestnik może rozwiązać Test tylko jeden raz (weryfikacja nastąpi na podstawie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail).
 15. Klasyfikacja uczestników nastąpi na podstawie uzyskanej liczby punktów. W przypadku miejsc ex aequo o wyższym miejscu w klasyfikacji zadecyduje wcześniejsza data wypełnienia Testu oraz – w dalszej kolejności – czas wypełnienia Testu.
 16. Organizator nagrodzi dziesięciu uczestników z największą liczbą punktów nagrodami o łącznej wartości 2000 zł. Wydanie nagród laureatom niepełnoletnim może się odbyć wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego małoletniego.
 17. W Teście nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się małżonków, dzieci i osoby przysposobione.
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. Jeśli będą wprowadzone jakiekolwiek zmiany, Organizator poinformuje o tym na stronie internetowej suchylas.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Wójt Gminy Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13, 62-002 Suchy Las, email: [email protected].
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Suchy Las: [email protected].
 3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu:
 • przeprowadzenia Wielkiego Testu o Gminie Suchy Las i wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru nagród, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora ( 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • weryfikacji udzielonej przez opiekuna prawnego zgody na udział w Wielkim Teście, w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);,
 • promocji Wielkiego Testu o Gminie Suchy Las na stronie www.suchylas.pl, Facebooku, “Gazecie Sucholeskiej”, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • publikacja informacji o zwycięzcach konkursu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wykonywania zdjęć podczas wręczania nagród laureatom. Utrwalone materiały przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji i promocji konkursu w Gazecie Sucholeskiej, na stronie suchylas.pl oraz w mediach społecznościowych gminy Suchy Las (FB.com/GminaSuchyLas, www.instagram.com/suchylas/, www.youtube.com/gminasuchylas)
 • publikacja wizerunku laureatów konkursu, art. 6 ust. 1 lit. a ,
 • ochrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • archiwizacji dokumentacji Wielkiego Testu o Gminie Suchy Las, art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Wielkim Teście o Gminie Suchy Las. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne.
 2. W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:
 • Organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowej, ubezpieczeń, serwisu urządzeń, korespondencyjne.
 • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora w związku z organizacją konkursów.
 • W przypadku publikacji wizerunku – dostawcom portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 roku, poz. 217 ze zm.).
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikowi przysługują następujące prawa:
  Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
  Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 1. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Szczegóły

Start:
24 listopada @ 20:00
Koniec:
26 listopada @ 23:59
Wydarzenie Kategoria:

Organizator

Urząd Gminy w Suchym Lesie
Telefon:
61 8926 287/508/512
Email:
promocja@suchylas.pl
Strona internetowa:
www.suchylas.pl
wydrukuj wydrukuj