Pluszowe maskotki - zabawki

Wojewoda Wielkopolski wydał polecenie w sprawie kontynuacji zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych i instytucji dziennego opiekuna w terminie od 26 marca do 10 kwietnia.

Z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co V-2 przedmiotowe polecenie ma znaczenie profilaktycznie, służy ochronie zdrowia dzieci i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

wydrukuj wydrukuj