logo 30 Lat Samorządności

Podczas XIX sesji Rady Gminy Suchy Las, w dniu 28 maja 2020 r., w rocznicę 30-lecia samorządu gminnego  w porządku obrad znalazły się między innymi: uchwała w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Gminy oraz oświadczenie w sprawie jubileuszu 30-lecia Samorządu Terytorialnego. Oba dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie.

OŚWIADCZENIE RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie jubileuszu 30-lecia Samorządu Terytorialnego

Rok 2020 jest rokiem jubileuszowym dla polskiego samorządu. Przed trzydziestoma laty, w odradzającej się demokratycznej Polsce został przywrócony samorząd terytorialny (gminny).

Wydarzenia, które miały miejsce w tamtym czasie odegrały kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści w rozwoju wspólnot, w pierwszej kolejności na poziomie lokalnym, a następnie regionalnym.

Istotą dokonujących się zmian, a zarazem otwarciem nowego rozdziału w historii ustroju państwa, było uchwalenie obowiązującej do dziś Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, która z dniem 29 grudnia 1998 roku otrzymała brzmienie – Ustawy o samorządzie gminnym. Na jej mocy gmina jako wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium stała się podstawową, samodzielną jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą kompetencje i środki do realizacji nałożonych na nią  zadań.

Kolejnym bezprecedensowym wydarzeniem były pierwsze, w pełni wolne i demokratyczne wybory po 1989 roku. Wybory samorządowe do rad gmin zarządzone zostały na dzień 27 maja 1990 roku przez Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego. Miały one istotny wpływ na proces odbudowy samorządności w kraju i decentralizacji władzy publicznej, dały one Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach.

Reaktywacja samorządu terytorialnego to sukces transformacji ustrojowej Polski, który przekuł się na rozwój naszego kraju. Dziś, podejmując to Oświadczenie, chcemy podkreślić wagę wydarzeń sprzed 30 lat, a także kluczową rolę samorządu terytorialnego w budowaniu demokratycznego państwa polskiego.

wydrukuj wydrukuj