Sala konferencyjna z owalnym stołem z szeroko rozstawionymi krzesłami. Przy stole prezydialnym z-ca wójta i 5 osób. W tle ekran rzutnika z zieloną planszą.

14 września w sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus  odbyło się spotkanie Zespołu ds. strategii rozwoju gminy Suchy Las na lata 2021-2030 i Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy.

Dr Bartłomiej Kołsut z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza zaprezentował wójtowi Grzegorzowi Wojterze, radnym i zespołowi strategicznemu diagnozę stanu gminy Suchy Las oraz wyniki pogłębionych badań. Badania przeprowadzono w lipcu 2020 r. metodą wywiadów pogłębionych z liderami społecznymi. Wyniki zawierały wskazanie 11 mocnych i 11 słabych stron gminy oraz analizę porównawczą danych statystycznych do: średniej krajowej, gmin sąsiedzkich, gmin „szczęściarzy” (podobnych do gminy Suchy Las pod względem: umiejscowienia w obrębie aglomeracji, przebiegu przez gminę drogi krajowej).

Spotkanie miało charakter warsztatu. Uczestnicy określali również mocne i słabe strony gminy.

Dane przedstawione w diagnozie mogły zaskakiwać. Informacje, iż dochód gminy z PITu jest 2 razy większy niż w sąsiednich gminach, czy też to, że mamy najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości, wskazują na to, iż to, że  gmina jest najbogatsza w Wielkopolsce, nie bierze się znikąd. Nie jest to tylko zasługa dochodów z podatku za poligon. Samo funkcjonowanie poligonu pojawiło się w analizie SWOT jako słaba strona gminy. Słabą stroną jest też mała przepustowość ul. Obornickiej i występujący z tej przyczyny tranzyt poprzez pobliskie miejscowości. Przy czym rozwiązanie tego problemu komunikacyjnego nie leży wyłącznie po stronie gminy Suchy Las.

Spotkanie zapoczątkowało cykl warsztatów strategicznych, zaplanowanych na jesień. O zasadach udziału w nich, miejscu oraz czasie będziemy informować na naszych portalach internetowych oraz w Gazecie Sucholeskiej.

wydrukuj wydrukuj